Poème-France.com

Poeme : Toi Le Premier…Toi Le Premier…

Je pense, je réflechit, mais je n’est toujours pas trouver cette conclusion.
LA conclusion, qui me dira quoi faire, quoi te dire, quoi penser, et si je dois rester a tes cotes…
Je dois trouver cette conclusion, tu vas peu etre, etre surpris de la reponse, mais je ne veux pas te faire du mal…
Quelques soit la réponse, ce n’est pas celle qui vient de mon envie, qui vient de moi, la réponse viendras de mon cœur. Mais sache que tu seras a jamais graver dans mon cœur, tu as etais le premier garcons que j’ai vraiment aimée…
Soph

PostScriptum

A ce premier garcon que j’ai vraiment aimée. . . . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə pɑ̃sə, ʒə ʁeflεʃi, mε ʒə nε tuʒuʁ pa tʁuve sεtə kɔ̃klyzjɔ̃.
la kɔ̃klyzjɔ̃, ki mə diʁa kwa fεʁə, kwa tə diʁə, kwa pɑ̃se, e si ʒə dwa ʁεste a tε kɔtə…
ʒə dwa tʁuve sεtə kɔ̃klyzjɔ̃, ty va pø εtʁə, εtʁə syʁpʁi də la ʁəpɔ̃sə, mε ʒə nə vø pa tə fεʁə dy mal…
kεlk swa la ʁepɔ̃sə, sə nε pa sεllə ki vjɛ̃ də mɔ̃n- ɑ̃vi, ki vjɛ̃ də mwa, la ʁepɔ̃sə vjɛ̃dʁa də mɔ̃ kœʁ. mε saʃə kə ty səʁaz- a ʒamε ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, ty a ətε lə pʁəmje ɡaʁkɔ̃ kə ʒε vʁεmɑ̃ εme…