Poème-France.com

Poeme : Arrete De Joués Avec Moi…Arrete De Joués Avec Moi…

A quoi tu joues ?
Je me demandes bien, ton numeros tu ma donnés,
Maintenant tu me fais tout pour me faire chier,
Tu t’amuses avec moi mais je crois que je vais craques et faudras pas venir pleures apres.
Il ne te resteras plus qu’a asumée tes conneries…
Commence deja a te remettre en question car il y a du boulot. Mais meme si tu joues avec moi, je te cherche toujours du regard… Maintenant a toi de voir…
Soph

PostScriptum

Pour un gars ki joues avec moi Mehdi


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a kwa ty ʒu ?
ʒə mə dəmɑ̃də bjɛ̃, tɔ̃ nyməʁo ty ma dɔne,
mɛ̃tənɑ̃ ty mə fε tu puʁ mə fεʁə ʃje,
ty tamyzəz- avεk mwa mε ʒə kʁwa kə ʒə vε kʁakz- e fodʁa pa vəniʁ plœʁəz- apʁə.
il nə tə ʁεstəʁa plys ka azyme tε kɔnəʁi…
kɔmɑ̃sə dəʒa a tə ʁəmεtʁə ɑ̃ kεstjɔ̃ kaʁ il i a dy bulo. mε məmə si ty ʒuz- avεk mwa, ʒə tə ʃεʁʃə tuʒuʁ dy ʁəɡaʁ… mɛ̃tənɑ̃ a twa də vwaʁ…