Poème-France.com

Poeme : Pour ToiPour Toi

Je vi un moment unique à chaque fois que je me blottis contre toi
Je vis un moment magique à chaque fois que tes lèvres se pose sur moi
Je vis un moment romantique à chaque fois que tu sort avec moi
Je vis un moment nostalgique quand tu me quitte pour rentré chez toi
Je vis un moment tragique quand tu n’est pas là
Mais quoi qu’il arrive je ne vis que pour TOI !
Spreg18

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vi œ̃ mɔmɑ̃ ynikə a ʃakə fwa kə ʒə mə blɔti kɔ̃tʁə twa
ʒə vis œ̃ mɔmɑ̃ maʒikə a ʃakə fwa kə tε lεvʁə- sə pozə syʁ mwa
ʒə vis œ̃ mɔmɑ̃ ʁɔmɑ̃tikə a ʃakə fwa kə ty sɔʁ avεk mwa
ʒə vis œ̃ mɔmɑ̃ nɔstalʒikə kɑ̃ ty mə kitə puʁ ʁɑ̃tʁe ʃe twa
ʒə vis œ̃ mɔmɑ̃ tʁaʒikə kɑ̃ ty nε pa la
mε kwa kil aʁivə ʒə nə vis kə puʁ twa !