Poème-France.com

Poeme : Tu As BeauTu As Beau

Tu as beau m’infliger les affronts les plus durs,
Me délaisser souvent et me faire passer,
Après n’importe qui, n’importe quel obscur,
Me torturer l’esprit et me faire pleurer,
Je pleure, mais… je t’aime.

Tu as beau m’insulter, parfois me bousculer,
Me mentir, me trahir, jusqu’à me renier,
Me dénigrer partout et surtout me bafouer,
Me rendre très jaloux et même me tromper,
Je me trompe et… je t’aime.

Tu as beau quelquefois, dépassant la mesure,
Me faire te haïr et sortir de mes gonds,
Au point de te frapper, s’il le faut je torture,
J’irai jusqu’à tuer… J’irai jusqu’au pardon !
Je pardonne et… je t’aime.

Mais tu as beau m’aimer, quelquefois je m’angoisse,
J’ai toujours peur de toi et de tes réactions,
Je n’entreprends plus rien, j’ai comme de la poisse,
Je suis paralysé, je suis dans l’inaction :
Je ne fais plus rien… je t’aime !St Just (Joël Gauthier)

Foire de Labouheyre septembre 1987
St Just

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty a bo mɛ̃fliʒe lεz- afʁɔ̃ lε plys dyʁ,
mə delεse suvɑ̃ e mə fεʁə pase,
apʁε nɛ̃pɔʁtə ki, nɛ̃pɔʁtə kεl ɔpskyʁ,
mə tɔʁtyʁe lεspʁi e mə fεʁə pləʁe,
ʒə plœʁə, mε… ʒə tεmə.

ty a bo mɛ̃sylte, paʁfwa mə buskyle,
mə mɑ̃tiʁ, mə tʁaiʁ, ʒyska mə ʁənje,
mə deniɡʁe paʁtu e syʁtu mə bafue,
mə ʁɑ̃dʁə tʁε ʒaluz- e mεmə mə tʁɔ̃pe,
ʒə mə tʁɔ̃pə e… ʒə tεmə.

ty a bo kεlkəfwa, depasɑ̃ la məzyʁə,
mə fεʁə tə-ajʁ e sɔʁtiʁ də mε ɡɔ̃,
o pwɛ̃ də tə fʁape, sil lə fo ʒə tɔʁtyʁə,
ʒiʁε ʒyska tɥe… ʒiʁε ʒysko paʁdɔ̃ !
ʒə paʁdɔnə e… ʒə tεmə.

mε ty a bo mεme, kεlkəfwa ʒə mɑ̃ɡwasə,
ʒε tuʒuʁ pœʁ də twa e də tε ʁeaksjɔ̃,
ʒə nɑ̃tʁəpʁɑ̃ plys ʁjɛ̃, ʒε kɔmə də la pwasə,
ʒə sɥi paʁalize, ʒə sɥi dɑ̃ linaksjɔ̃ :
ʒə nə fε plys ʁjɛ̃… ʒə tεmə !εs te ʒyst (ʒɔεl ɡotjəʁ)

fwaʁə də labueʁə sεptɑ̃bʁə milə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- sεt