Poème-France.com

Poeme : L’Homme De DieuL’Homme De Dieu

L’homme de Dieu va sur les routes,
Sur les chemins, dans les sentiers,
Il va partout, où est le doute,
L’homme de Dieu, faut l’écouter,
Il va parler de son message,
Il ne faut pas le détourner,
Par tous les temps, parmi l’orage,
L’homme de Dieu vient annoncer.
Il est entré dans le village,
Il a parlé, on a souri,
Sans pour cela perdre courage,
Il a bravé les railleries,
L’homme de Dieu reprend sa route,
En secouant son vêtement,
Il va plus loin, puis il rajoute,
Ceux qui ont cru en l’écoutant.
Je l’ai rejoint, auprès de l’arbre,
L’homme de Dieu se reposait,
Assis sur un morceau de marbre,
Il méditait sur sa journée.
Homme de Dieu, dis ton message,
Je veux l’écouter parle moi,
Dis-moi d’où te vient ce courage,
Je voudrais venir avec toi.
Vois les renards ont des tanières,
Et les oiseaux du ciel des nids,
Mais quant à moi sur cette terre,
Je n’ai pas où dormir la nuit,
Je n’ai pas d’or dans ma ceinture,
Pas de bâton pour voyager,
Et si je n’ai pour nourriture,
Qu’un peu de pain, je suis comblé.
Homme de Dieu, nul homme encore,
N’a parlé comme tu le fais,
Ce feu en toi qui te dévore,
Te fait surmonter les risées.
Pourquoi parler d’aimer les autres,
De rendre le bien pour le mal,
Tes idées sont contraires aux nôtres,
Tu passes pour un anormal.
Homme de Dieu, dis-moi encore,
Du monde quel est le destin,
Parle, apprends-moi ce que j’ignore,
Sommes-nous donc près de la fin,
Tu dis que le royaume est proche,
Que le Seigneur va revenir,
Qu’il nous faut bâtir sur la roche,
Ce que tu sais, je veux l’ouïr.
Je sais très bien, que pour les hommes,
Ces mots évoquent la folie,
Mais je t’en prie, ne soit pas comme,
Ceux qui n’ont que des railleries,
Si tu écoutes mes paroles,
Si tu les graves dans ton cœur,
Si tu t’éloignes des idoles,
Tu vivras auprès du Seigneur.
Homme de Dieu, oh ! Tu me quittes,
Tu pars déjà, vers quel pays,
Par tes discours, tu nous invites,
A découvrir, ce qu’est la vie,
Vous qui cherchez tous à comprendre,
Le sens de la vie sa valeur,
L’homme de Dieu peut vous l’apprendre,
Il parlera à votre cœur.
Et aujourd’hui, de portes en portes,
L’homme de Dieu, toujours présent,
Écoutez-le, il vous apporte,
La Vérité pour notre temps,
L’homme de Dieu, toujours le même,
Il n’a pour lui que son espoir,
Écoutez-le… Car ils vous aime… .
Écoutez le… Il se fait tard ! …

Chanson : Paroles et musique de St Just (Joël Gauthier)
Écrit en 1973 ou 74.
St Just

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lɔmə də djø va syʁ lε ʁutə,
syʁ lε ʃəmɛ̃, dɑ̃ lε sɑ̃tje,
il va paʁtu, u ε lə dutə,
lɔmə də djø, fo lekute,
il va paʁle də sɔ̃ mesaʒə,
il nə fo pa lə detuʁne,
paʁ tus lε tɑ̃, paʁmi lɔʁaʒə,
lɔmə də djø vjɛ̃ anɔ̃se.
il εt- ɑ̃tʁe dɑ̃ lə vilaʒə,
il a paʁle, ɔ̃n- a suʁi,
sɑ̃ puʁ səla pεʁdʁə kuʁaʒə,
il a bʁave lε ʁajʁi,
lɔmə də djø ʁəpʁɑ̃ sa ʁutə,
ɑ̃ səkuɑ̃ sɔ̃ vεtəmɑ̃,
il va plys lwɛ̃, pɥiz- il ʁaʒutə,
sø ki ɔ̃ kʁy ɑ̃ lekutɑ̃.
ʒə lε ʁəʒwɛ̃, opʁε də laʁbʁə,
lɔmə də djø sə ʁəpozε,
asi syʁ œ̃ mɔʁso də maʁbʁə,
il meditε syʁ sa ʒuʁne.
ɔmə də djø, di tɔ̃ mesaʒə,
ʒə vø lekute paʁlə mwa,
di mwa du tə vjɛ̃ sə kuʁaʒə,
ʒə vudʁε vəniʁ avεk twa.
vwa lε ʁənaʁdz- ɔ̃ dε tanjεʁə,
e lεz- wazo dy sjεl dε nid,
mε kɑ̃ a mwa syʁ sεtə teʁə,
ʒə nε pa u dɔʁmiʁ la nɥi,
ʒə nε pa dɔʁ dɑ̃ ma sɛ̃tyʁə,
pa də batɔ̃ puʁ vwajaʒe,
e si ʒə nε puʁ nuʁʁityʁə,
kœ̃ pø də pɛ̃, ʒə sɥi kɔ̃ble.
ɔmə də djø, nyl ɔmə ɑ̃kɔʁə,
na paʁle kɔmə ty lə fε,
sə fø ɑ̃ twa ki tə devɔʁə,
tə fε syʁmɔ̃te lε ʁize.
puʁkwa paʁle dεme lεz- otʁə,
də ʁɑ̃dʁə lə bjɛ̃ puʁ lə mal,
tεz- ide sɔ̃ kɔ̃tʁεʁəz- o notʁə,
ty pasə puʁ œ̃n- anɔʁmal.
ɔmə də djø, di mwa ɑ̃kɔʁə,
dy mɔ̃də kεl ε lə dεstɛ̃,
paʁlə, apʁɑ̃ mwa sə kə ʒiɲɔʁə,
sɔmə nu dɔ̃k pʁε də la fɛ̃,
ty di kə lə ʁwajomə ε pʁoʃə,
kə lə sεɲœʁ va ʁəvəniʁ,
kil nu fo batiʁ syʁ la ʁoʃə,
sə kə ty sε, ʒə vø luiʁ.
ʒə sε tʁε bjɛ̃, kə puʁ lεz- ɔmə,
sε moz- evɔke la fɔli,
mε ʒə tɑ̃ pʁi, nə swa pa kɔmə,
sø ki nɔ̃ kə dε ʁajʁi,
si ty ekutə mε paʁɔlə,
si ty lε ɡʁavə dɑ̃ tɔ̃ kœʁ,
si ty telwaɲə dεz- idɔlə,
ty vivʁaz- opʁε dy sεɲœʁ.
ɔmə də djø, ɔ ! ty mə kitə,
ty paʁ deʒa, vεʁ kεl pεi,
paʁ tε diskuʁ, ty nuz- ɛ̃vitə,
a dekuvʁiʁ, sə kε la vi,
vu ki ʃεʁʃe tusz- a kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
lə sɑ̃s də la vi sa valœʁ,
lɔmə də djø pø vu lapʁɑ̃dʁə,
il paʁləʁa a vɔtʁə kœʁ.
e oʒuʁdɥi, də pɔʁtəz- ɑ̃ pɔʁtə,
lɔmə də djø, tuʒuʁ pʁezɑ̃,
ekute lə, il vuz- apɔʁtə,
la veʁite puʁ nɔtʁə tɑ̃,
lɔmə də djø, tuʒuʁ lə mεmə,
il na puʁ lɥi kə sɔ̃n- εspwaʁ,
ekute lə… kaʁ il vuz- εmə…
ekute lə… il sə fε taʁ ! …

ʃɑ̃sɔ̃ : paʁɔləz- e myzikə də εs te ʒyst (ʒɔεl ɡotjəʁ)
ekʁi ɑ̃ milə nəf sɑ̃ swasɑ̃tə tʁεzə u swasɑ̃tə katɔʁzə.