Poème-France.com

Poeme : Petite Envolée De Coeur…Petite Envolée De Coeur…

Petite envolée de cœur ?
Fermez les yeux, respirez, détendez vous et dites moi.
Où, votre cœur vous emmène ?
Question posée sur yahoo Q/R par lili le 11. 03. 10Quand je ferme les yeux, je vois lili en rêve,
Courant à corps perdu à travers champs et bois,
Toute nue, toutefois, ma vision parait brève,
Mes sens sont éveillés et je reste aux abois.

Je crois voir en ses mains, un arc et une flèche,
Fille de Cupidon ou grande chasseresse,
Je ne sais cependant j’en ai la gorge sèche,
Se peut-il qu’elle soit quelquefois pécheresse ?

Je reste suspendu, à sa course charmante,
Ses pas légers, ses bonds, me semblent aériens,
Elle frôle le sol, elle en est désarmante.

Quand je ferme les yeux, je vois lili qui bande,
Son arc en me visant, on me dit propre-à-rien,
Sensible cependant à cette sarabande ! …St Just (Joël Gauthier) 11. 03. 2010
St Just

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pətitə ɑ̃vɔle də kœʁ ?
fεʁme lεz- iø, ʁεspiʁe, detɑ̃de vuz- e ditə mwa.
u, vɔtʁə kœʁ vuz- ɑ̃mεnə ?
kεstjɔ̃ poze syʁ iau ky slaʃ εʁ paʁ lili lə ɔ̃zə pwɛ̃ zeʁo tʁwa pwɛ̃ diskɑ̃ ʒə fεʁmə lεz- iø, ʒə vwa lili ɑ̃ ʁεvə,
kuʁɑ̃ a kɔʁ pεʁdy a tʁavεʁ ʃɑ̃z- e bwa,
tutə nɥ, tutəfwa, ma vizjɔ̃ paʁε bʁεvə,
mε sɑ̃s sɔ̃t- evεjez- e ʒə ʁεstə oz- abwa.

ʒə kʁwa vwaʁ ɑ̃ sε mɛ̃, œ̃n- aʁk e ynə flεʃə,
fijə də kypidɔ̃ u ɡʁɑ̃də ʃasəʁεsə,
ʒə nə sε səpɑ̃dɑ̃ ʒɑ̃n- ε la ɡɔʁʒə sεʃə,
sə pø til kεllə swa kεlkəfwa peʃəʁεsə ?

ʒə ʁεstə syspɑ̃dy, a sa kuʁsə ʃaʁmɑ̃tə,
sε pa leʒe, sε bɔ̃, mə sɑ̃ble aeʁjɛ̃,
εllə fʁolə lə sɔl, εllə ɑ̃n- ε dezaʁmɑ̃tə.

kɑ̃ ʒə fεʁmə lεz- iø, ʒə vwa lili ki bɑ̃də,
sɔ̃n- aʁk ɑ̃ mə vizɑ̃, ɔ̃ mə di pʁɔpʁə a ʁjɛ̃,
sɑ̃siblə səpɑ̃dɑ̃ a sεtə saʁabɑ̃də ! …εs te ʒyst (ʒɔεl ɡotjəʁ) ɔ̃zə pwɛ̃ zeʁo tʁwa pwɛ̃ dø milə dis