Poeme-France : Lecture Écrit Rencontre

Poeme : Tout Est Parti D’Un Rien…

Poème Rencontre
Publié le 06/05/2011 07:45

L'écrit contient 280 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : St Just

Tout Est Parti D’Un Rien…

Comment a-t-elle/il fait pour hanter a ce point vos pensées, vos rêves, votre vie ?
Question posée sur yahoo Q/R le 5. 5. 2011Tout est parti d’un rien et d’une peccadille,
Quand je me suis baissé pour saisir son mouchoir,
Un moment j’ai bien cru qu’elle l’eut laissé choir,
Pour qu’en le ramassant, son regard m’émoustille.
Madame… permettez… je crois que par mégarde,
Il m’a semblé que vous… enfin, j’ai ramassé,
Ceci… semble tombé… de votre sac ! Lassé,
De bafouiller ainsi, je la vis, comme hagarde ! …
Je me sentais idiot, maladroit et stupide,
Je l’avais apeurée, bêtement par mon trac,
Mes propos paraissaient proprement insipides.
C’est alors qu’elle vit, quel fut mon désarroi,
Aussi en souriant, elle dit tout à trac :
Monsieur par votre élan, je devine qu’un Roi,
Ne serait plus galant, quand une courtisane,
Cherche son attention, par mille agaceries.
Je dois vous l’avouer, je ne suis partisane,
De procédés directs manquants de féeries,
Mais je n’ai su trouver, qu’un moyen éculé,
Pour enfin vous parler, sans trop paraître osée.
Devais-je repousser à un temps reculé,
Une conversation, que j’aurais proposée ?
Il semble qu’aujourd’hui, les femmes entreprennent,
Des demandes autrefois défendues par les moeurs,
Maintenant ces propos, ne choquent, ni surprennent,
J’aimerais qu’avec moi, vous les teniez en chœur.
Devant un tel aveu, qui répondait au mien,
Je ne me sentis plus de joie et dans l’ivresse,
De ce bonheur subit, nous nouâmes ce lien.
Et depuis nous avons connus des jours de liesse ! …

St Just (Joël Gauthier) 5 mai 2011
 • Pieds Hyphénique: Tout Est Parti D’Un Rien…

  com=ment=a=tel=le=s=la=sh=il=fait=pour=han=ter=a=ce=point=vos=pensées=vos=rêves=vo=tre=vie 23
  ques=ti=on=po=sée=sur=ya=hooq=s=la=sh=r=le=cinq=point=cinq=point=deux=mil=le=onze 21  tout=est=par=ti=dun=rien=et=du=ne=pec=ca=dille 12
  quand=je=me=suis=bais=sé=pour=sai=sir=son=mou=choir 12
  un=mo=ment=jai=bien=cru=quel=le=leut=lais=sé=choir 12
  pour=quen=le=ra=mas=sant=son=re=gard=mé=mous=tille 12
  ma=dame=per=met=tez=je=crois=que=par=mé=gar=de 12
  il=ma=sem=blé=que=vous=en=fin=jai=ra=mas=sé 12
  ce=ci=sem=ble=tom=bé=de=vo=tre=sac=las=sé 12
  de=ba=fouiller=ain=si=je=la=vis=com=me=ha=gar=de 13
  je=me=sen=tais=i=diot=ma=la=droit=et=s=tu=pide 13
  je=la=vais=a=peurée=bê=te=ment=par=mon=trac 11
  mes=pro=pos=pa=rais=saient=pro=pre=ment=in=si=pides 12
  cest=a=lors=quel=le=vit=quel=fut=mon=dé=sar=roi 12
  aus=si=en=sou=riant=el=le=dit=tout=à=trac 11
  mon=sieur=par=vo=treé=lan=je=de=vi=ne=quun=roi 12
  ne=se=rait=plus=ga=lant=quand=u=ne=cour=ti=sane 12
  cher=che=son=at=ten=tion=par=mil=lea=ga=ce=ries 12
  je=dois=vous=la=vouer=je=ne=suis=par=ti=sane 11
  de=pro=cé=dés=di=rects=man=quants=de=fée=ries 11
  mais=je=nai=su=trou=ver=quun=moyen=é=cu=lé 11
  pour=en=fin=vous=par=ler=sans=trop=pa=raî=tre=osée 12
  de=vais=je=re=pous=ser=à=un=temps=re=cu=lé 12
  u=ne=con=ver=sa=tion=que=jau=rais=pro=posée 11
  il=sem=ble=quau=jourd=hui=les=fem=mes=en=tre=pren=nent 13
  des=de=man=des=au=tre=fois=dé=fen=dues=par=les=moeurs 13
  main=te=nant=ces=pro=pos=ne=cho=quent=ni=sur=pren=nent 13
  jai=me=rais=qua=vec=moi=vous=les=te=niez=en=chœur 12
  de=vant=un=tel=a=veu=qui=ré=pon=dait=au=mien 12
  je=ne=me=sen=tis=plus=de=joieet=dans=li=vres=se 12
  de=ce=bon=heur=su=bit=nous=nouâ=mes=ce=lien 11
  et=de=puis=nous=a=vons=con=nus=des=jours=de=lies=se 13

  s=t=just=ou=vre=pa=ren=thè=se=joël=gau=thier=fer=me=pa=ren=thè=se=cinq=mai=deux=mil=le=onze 24
 • Phonétique : Tout Est Parti D’Un Rien…

  kɔmɑ̃ a tεllə slaʃ il fε puʁ-ɑ̃te a sə pwɛ̃ vo pɑ̃se, vo ʁεvə, vɔtʁə vi ?
  kεstjɔ̃ poze syʁ iau ky slaʃ εʁ lə sɛ̃k pwɛ̃ sɛ̃k pwɛ̃ dø milə ɔ̃zə  tut- ε paʁti dœ̃ ʁjɛ̃ e dynə pεkadijə,
  kɑ̃ ʒə mə sɥi bεse puʁ sεziʁ sɔ̃ muʃwaʁ,
  œ̃ mɔmɑ̃ ʒε bjɛ̃ kʁy kεllə ly lεse ʃwaʁ,
  puʁ kɑ̃ lə ʁamasɑ̃, sɔ̃ ʁəɡaʁ memustijə.
  madamə… pεʁmεte… ʒə kʁwa kə paʁ meɡaʁdə,
  il ma sɑ̃ble kə vu… ɑ̃fɛ̃, ʒε ʁamase,
  səsi… sɑ̃blə tɔ̃be… də vɔtʁə sak ! lase,
  də bafuje ɛ̃si, ʒə la vis, kɔmə-aɡaʁdə ! …
  ʒə mə sɑ̃tεz- idjo, maladʁwa e stypidə,
  ʒə lavεz- apəʁe, bεtəmɑ̃ paʁ mɔ̃ tʁak,
  mε pʁɔpo paʁεsε pʁɔpʁəmɑ̃ ɛ̃sipidə.
  sεt- alɔʁ kεllə vit, kεl fy mɔ̃ dezaʁwa,
  osi ɑ̃ suʁjɑ̃, εllə di tut- a tʁak :
  məsjø paʁ vɔtʁə elɑ̃, ʒə dəvinə kœ̃ ʁwa,
  nə səʁε plys ɡalɑ̃, kɑ̃t- ynə kuʁtizanə,
  ʃεʁʃə sɔ̃n- atɑ̃sjɔ̃, paʁ milə aɡasəʁi.
  ʒə dwa vu lavue, ʒə nə sɥi paʁtizanə,
  də pʁɔsede diʁεkt mɑ̃kɑ̃ də feəʁi,
  mε ʒə nε sy tʁuve, kœ̃ mwajɛ̃ ekyle,
  puʁ ɑ̃fɛ̃ vu paʁle, sɑ̃ tʁo paʁεtʁə oze.
  dəvε ʒə ʁəpuse a œ̃ tɑ̃ ʁəkyle,
  ynə kɔ̃vεʁsasjɔ̃, kə ʒoʁε pʁɔpoze ?
  il sɑ̃blə koʒuʁdɥi, lε faməz- ɑ̃tʁəpʁεne,
  dε dəmɑ̃dəz- otʁəfwa defɑ̃dɥ paʁ lε mœʁ,
  mɛ̃tənɑ̃ sε pʁɔpo, nə ʃɔke, ni syʁpʁεne,
  ʒεməʁε kavεk mwa, vu lε tənjez- ɑ̃ ʃœʁ.
  dəvɑ̃ œ̃ tεl avø, ki ʁepɔ̃dε o mjɛ̃,
  ʒə nə mə sɑ̃ti plys də ʒwa e dɑ̃ livʁεsə,
  də sə bɔnœʁ sybi, nu nuamə sə ljɛ̃.
  e dəpɥi nuz- avɔ̃ kɔnys dε ʒuʁ də ljεsə ! …

  εs te ʒyst uvʁə paʁɑ̃tεzə ʒɔεl ɡotje fεʁmə paʁɑ̃tεzə sɛ̃k mε dø milə ɔ̃zə
 • Pieds Phonétique : Tout Est Parti D’Un Rien…

  kɔ=mɑ̃=a=tεl=lə=slaʃ=il=fε=puʁ-ɑ̃=te=a=sə=pwɛ̃=vo=pɑ̃=se=vo=ʁεvə=vɔ=tʁə=vi 21
  kεs=tjɔ̃=po=ze=syʁ=i=a=u=ky=slaʃ=εʁ=lə=sɛ̃k=pwɛ̃=sɛ̃k=pwɛ̃=dø=mi=lə=ɔ̃zə 20  tu=tε=paʁ=ti=dœ̃=ʁjɛ̃=e=dy=nə=pε=ka=dijə 12
  kɑ̃=ʒə=mə=sɥi=bε=se=puʁ=sε=ziʁ=sɔ̃=mu=ʃwaʁ 12
  œ̃=mɔ=mɑ̃=ʒε=bjɛ̃=kʁy=kεl=lə=ly=lε=se=ʃwaʁ 12
  puʁ=kɑ̃=lə=ʁa=ma=sɑ̃=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=me=mus=tijə 12
  ma=damə=pεʁ=mε=te=ʒə=kʁwa=kə=paʁ=me=ɡaʁ=də 12
  il=ma=sɑ̃=ble=kə=vu=ɑ̃=fɛ̃=ʒε=ʁa=ma=se 12
  sə=si=sɑ̃=blə=tɔ̃=be=də=vɔ=tʁə=sak=la=se 12
  də=ba=fu=j=e=ɛ̃=si=ʒə=la=vis=kɔ=mə-a=ɡaʁ=də 14
  ʒə=mə=sɑ̃=tε=zi=djo=ma=la=dʁwa=e=sty=pidə 12
  ʒə=la=vε=za=pə=ʁe=bε=tə=mɑ̃=paʁ=mɔ̃=tʁak 12
  mε=pʁɔ=po=pa=ʁε=sε=pʁɔ=pʁə=mɑ̃=ɛ̃=si=pidə 12
  sε=ta=lɔʁ=kεl=lə=vit=kεl=fy=mɔ̃=de=za=ʁwa 12
  o=si=ɑ̃=su=ʁjɑ̃=εl=lə=di=tu=ta=tʁak 11
  mə=sjø=paʁ=vɔ=tʁəe=lɑ̃=ʒə=də=vi=nə=kœ̃=ʁwa 12
  nə=sə=ʁε=plys=ɡa=lɑ̃=kɑ̃=ty=nə=kuʁ=ti=zanə 12
  ʃεʁ=ʃə=sɔ̃=na=tɑ̃=sjɔ̃=paʁ=mi=ləa=ɡa=sə=ʁi 12
  ʒə=dwa=vu=la=vu=e=ʒə=nə=sɥi=paʁ=ti=zanə 12
  də=pʁɔ=se=de=di=ʁεkt=mɑ̃=kɑ̃=də=fe=ə=ʁi 12
  mε=ʒə=nε=sy=tʁu=ve=kœ̃=mwa=jɛ̃=e=ky=le 12
  puʁ=ɑ̃=fɛ̃=vu=paʁ=le=sɑ̃=tʁo=pa=ʁε=tʁəo=ze 12
  də=vε=ʒə=ʁə=pu=se=a=œ̃=tɑ̃=ʁə=ky=le 12
  y=nə=kɔ̃=vεʁ=sa=sjɔ̃=kə=ʒo=ʁε=pʁɔ=po=ze 12
  il=sɑ̃=blə=ko=ʒuʁ=dɥi=lε=fa=mə=zɑ̃=tʁə=pʁε=ne 13
  dε=də=mɑ̃=də=zo=tʁə=fwa=de=fɑ̃dɥ=paʁ=lε=mœʁ 12
  mɛ̃=tə=nɑ̃=sε=pʁɔ=po=nə=ʃɔ=ke=ni=syʁ=pʁε=ne 13
  ʒε=mə=ʁε=ka=vεk=mwa=vu=lε=tə=nj=e=zɑ̃=ʃœʁ 13
  də=vɑ̃=œ̃=tεl=a=vø=ki=ʁe=pɔ̃=dε=o=mjɛ̃ 12
  ʒə=nə=mə=sɑ̃=ti=plys=də=ʒwa=e=dɑ̃=li=vʁεsə 12
  də=sə=bɔ=nœʁ=sy=bi=nu=nu=a=mə=sə=ljɛ̃ 12
  e=dəp=ɥi=nu=za=vɔ̃=kɔ=nys=dε=ʒuʁ=də=ljεsə 12

  ε=sə=te=ʒyst=u=vʁə=pa=ʁɑ̃=tε=zə=ʒɔ=εl=ɡo=tj=e=fεʁ=mə=pa=ʁɑ̃=tε=zə=sɛ̃k=mε=dø=mi=lə=ɔ̃zə 27

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/02/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.