Poème-France.com

Poeme : Mon Coeur EspèreMon Coeur Espère

Je voudrais te parler comme si tu m’aimais,
Et comme si ton cœur n’avait changé jamais,
Comme s’il éprouvait pour moi de la tendresse,
S’il était toujours prompt à sentir ma détresse.

Je veux t’imaginer encore accessible,
Et non pas endurcie, à ma peine insensible,
Je veux croire qu’en toi une cellule vibre,
Quand tu penses à moi. Es-tu encore libre ?

Mon cœur est ainsi fait, quand il aime, il espère,
Il ne veut jamais voir ce qui le désespère,
Pas plus qu’il n’éteindra le lumignon qui fume.

Quand il semble abattu, il se relève encore,
Puis s’il ne sent plus rien, il retrouve l’amphore,
Où sont ses souvenirs… auxquels il se parfume !St Just (Joël Gauthier) Périgueux Mai 87
St Just

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vudʁε tə paʁle kɔmə si ty mεmε,
e kɔmə si tɔ̃ kœʁ navε ʃɑ̃ʒe ʒamε,
kɔmə sil epʁuvε puʁ mwa də la tɑ̃dʁεsə,
sil etε tuʒuʁ pʁɔ̃ a sɑ̃tiʁ ma detʁεsə.

ʒə vø timaʒine ɑ̃kɔʁə aksesiblə,
e nɔ̃ pa ɑ̃dyʁsi, a ma pεnə ɛ̃sɑ̃siblə,
ʒə vø kʁwaʁə kɑ̃ twa ynə sεllylə vibʁə,
kɑ̃ ty pɑ̃səz- a mwa. ε ty ɑ̃kɔʁə libʁə ?

mɔ̃ kœʁ εt- ɛ̃si fε, kɑ̃t- il εmə, il εspεʁə,
il nə vø ʒamε vwaʁ sə ki lə dezεspεʁə,
pa plys kil netɛ̃dʁa lə lymiɲɔ̃ ki fymə.

kɑ̃t- il sɑ̃blə abaty, il sə ʁəlεvə ɑ̃kɔʁə,
pɥi sil nə sɑ̃ plys ʁjɛ̃, il ʁətʁuvə lɑ̃fɔʁə,
u sɔ̃ sε suvəniʁ… okεlz- il sə paʁfymə !εs te ʒyst (ʒɔεl ɡotjəʁ) peʁiɡø mε katʁə vɛ̃- sεt