Poème-France.com

Poeme : Je T’Aime… Moi Non Plus…Je T’Aime… Moi Non Plus…

Je ne veux plus t’écouter
Je ne veux plus entendre
Tes excuses qui me dise
De revenir vers toi.

Tu as tout gâcher
Et tout est terminer.
Aujourd’hui l’option « retour en arrière. »
C’est effacer.

Tu as briser mon cœur
Comme on brise une rose fanée.
Suis-je que sa, à tes yeux,
Un vieux rêve briser ? …

Lorsque je t’es dit : c’est impossible, tu m’aime !
Tu as tout nier
Lorsque je t’es demander : pourquoi n’avoue tu pas ?
Tu ma riposter : Je fais comme toi !

Si toi tu me demandais si je t’aimais
Tu pourrais être assurer que ce serais oui que tu entendrais.
Demande a quiconque connaissant l’amour
La réponse sera a jamais : oui, je t’aime toujours.

Les rêves que l’on avaient
Dorme au fond de moi.
Mais l’espoir de te ravoir près de moi
Ne me quitte jamais.

On dit que le temps passe
Qu’on fini par oublier.
On dit que les jours continuent a passer
Même si on a pas su être aimer.

Lorsque je t’aimais, tu étais la seul raison pour…
Mon cœur de battre,
Mes yeux de s’ouvrir le matin venu.
Mes lèvres s’ouvrir pour dire je t’aime

Mais crois moi, mon cœur a cesser de battre,
Les matin, cesser de venir,
Et mes lèvres, cesser de s’ouvrir
Je sais a cause de ça, que je ne t’aime plus…
Steph!

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə vø plys tekute
ʒə nə vø plysz- ɑ̃tɑ̃dʁə
tεz- εkskyzə ki mə dizə
də ʁəvəniʁ vεʁ twa.

ty a tu ɡaʃe
e tut- ε tεʁmine.
oʒuʁdɥi lɔpsjɔn « ʁətuʁ ɑ̃n- aʁjεʁə. »
sεt- efase.

ty a bʁize mɔ̃ kœʁ
kɔmə ɔ̃ bʁizə ynə ʁozə fane.
sɥi ʒə kə sa, a tεz- iø,
œ̃ vjø ʁεvə bʁize ? …

lɔʁskə ʒə tε di : sεt- ɛ̃pɔsiblə, ty mεmə !
ty a tu nje
lɔʁskə ʒə tε dəmɑ̃de : puʁkwa navu ty pa ?
ty ma ʁipɔste : ʒə fε kɔmə twa !

si twa ty mə dəmɑ̃dε si ʒə tεmε
ty puʁʁεz- εtʁə asyʁe kə sə səʁεz- ui kə ty ɑ̃tɑ̃dʁε.
dəmɑ̃də a kikɔ̃kə kɔnεsɑ̃ lamuʁ
la ʁepɔ̃sə səʁa a ʒamε : ui, ʒə tεmə tuʒuʁ.

lε ʁεvə kə lɔ̃n- avε
dɔʁmə o fɔ̃ də mwa.
mε lεspwaʁ də tə ʁavwaʁ pʁε də mwa
nə mə kitə ʒamε.

ɔ̃ di kə lə tɑ̃ pasə
kɔ̃ fini paʁ ublje.
ɔ̃ di kə lε ʒuʁ kɔ̃tinɥe a pase
mεmə si ɔ̃n- a pa sy εtʁə εme.

lɔʁskə ʒə tεmε, ty etε la səl ʁεzɔ̃ puʁ…
mɔ̃ kœʁ də batʁə,
mεz- iø də suvʁiʁ lə matɛ̃ vəny.
mε lεvʁə- suvʁiʁ puʁ diʁə ʒə tεmə

mε kʁwa mwa, mɔ̃ kœʁ a sese də batʁə,
lε matɛ̃, sese də vəniʁ,
e mε lεvʁə, sese də suvʁiʁ
ʒə sεz- a kozə də sa, kə ʒə nə tεmə plys…