Poème-France.com

Poeme : Il Aime Au Masculain Et Elle Aime Au FéminainIl Aime Au Masculain Et Elle Aime Au Féminain

Ils s’aiment au masculin et elles s’aiment au féminin

Ce n’est pas leurs faute
Pas leurs faute si la vie a décidé ainsi
Décider qu’ils étaient différent.
Elle aime une femme et lui un homme !
Mais il a aussi été décidé qu’ils étaient humain !
Et qu’ont a pas le droit
Pas le droit de les regarder différament !
Elle aime une femme et lui un homme
Mais il en demeure pas moin qu’ils sont humain
Même s’ils sont paraille ils ont le droit de s’aimer !
Quand une femme aux yeux bruns et aux cheveux bruns
Aime un homme aux yeux bruns et aux cheveux bruns
On trouve ca normal
Pourtant ils sont pareille !
Pourquoi notre point de vue change t’il ?
Ha oui j’oubliais !
Elle est une femme et lui un homme !
Pourtant qu’on aime une personne de notre sexe ou de l’autre
On mène une vie normal !
Les vrai raisons de vie ne sont-elles pas :
Aimer et être aimer ? ! ? !
Il aime son copain et son copain l’aime
Elle aime sa copine et sa copine l’aime
Si on reste avec les raisons de vie, ils ont une vie normal !
On se doit de les aider et de les respecter
Si nous, nous ne les acceptons pas
Comment feront-ils pour s’accepter eu-même ?

Cesser de vous fier au… différence
Et vous verez une multitude de gens
Peut-être différent mais se ressemblant !
Car ils sont humain
Comme moi, comme toi… comme nous ! …
Steph!

PostScriptum

Il sont comme nous !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il sεme o maskylɛ̃ e εllə sεme o feminɛ̃

sə nε pa lœʁ fotə
pa lœʁ fotə si la vi a deside ɛ̃si
deside kilz- etε difeʁɑ̃.
εllə εmə ynə famə e lɥi œ̃n- ɔmə !
mεz- il a osi ete deside kilz- etε ymɛ̃ !
e kɔ̃ a pa lə dʁwa
pa lə dʁwa də lε ʁəɡaʁde difeʁame !
εllə εmə ynə famə e lɥi œ̃n- ɔmə
mεz- il ɑ̃ dəməʁə pa mwɛ̃ kil sɔ̃ ymɛ̃
mεmə sil sɔ̃ paʁajə ilz- ɔ̃ lə dʁwa də sεme !
kɑ̃t- ynə famə oz- iø bʁœ̃z- e o ʃəvø bʁœ̃
εmə œ̃n- ɔmə oz- iø bʁœ̃z- e o ʃəvø bʁœ̃
ɔ̃ tʁuvə ka nɔʁmal
puʁtɑ̃ il sɔ̃ paʁεjə !
puʁkwa nɔtʁə pwɛ̃ də vɥ ʃɑ̃ʒə til ?
a ui ʒubljε !
εllə εt- ynə famə e lɥi œ̃n- ɔmə !
puʁtɑ̃ kɔ̃n- εmə ynə pεʁsɔnə də nɔtʁə sεksə u də lotʁə
ɔ̃ mεnə ynə vi nɔʁmal !
lε vʁε ʁεzɔ̃ də vi nə sɔ̃ tεllə pa :
εme e εtʁə εme ! ! !
il εmə sɔ̃ kɔpɛ̃ e sɔ̃ kɔpɛ̃ lεmə
εllə εmə sa kɔpinə e sa kɔpinə lεmə
si ɔ̃ ʁεstə avεk lε ʁεzɔ̃ də vi, ilz- ɔ̃ ynə vi nɔʁmal !
ɔ̃ sə dwa də lεz- εde e də lε ʁεspεkte
si nu, nu nə lεz- aksεptɔ̃ pa
kɔmɑ̃ fəʁɔ̃ til puʁ saksεpte y mεmə ?

sese də vu fje o… difeʁɑ̃sə
e vu vəʁez- ynə myltitydə də ʒɑ̃
pø tεtʁə difeʁɑ̃ mε sə ʁəsɑ̃blɑ̃ !
kaʁ il sɔ̃ ymɛ̃
kɔmə mwa, kɔmə twa… kɔmə nu ! …