Poème-France.com

Poeme : Je TaimeJe Taime

Quand je ferme les yeux et que je pense à toi,
Mon cœur est fou de joie.
Quand je te vois dans le corridor,
Et que j’entend ta voix d’or,
Je ne peux m’empêcher de t’aimer.
La nuit pour m’endormir,
Je pense à tes yeux, ta bouche,
Ton rire et ton sourire.
Quand je te vois,
Je voudrais t’embrasser,
Mais je n’ai pas assez confiance en moi,
Alors je ne fais que rêver…
Ce poème je l’ai écris pour toi,
Car c’est ma seule façon t’exprimer mon amour,
Et pour te dire que je t’aimerai toujours !
»..stopp Lif.ee..

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ʒə fεʁmə lεz- iøz- e kə ʒə pɑ̃sə a twa,
mɔ̃ kœʁ ε fu də ʒwa.
kɑ̃ ʒə tə vwa dɑ̃ lə kɔʁidɔʁ,
e kə ʒɑ̃tɑ̃ ta vwa dɔʁ,
ʒə nə pø mɑ̃pεʃe də tεme.
la nɥi puʁ mɑ̃dɔʁmiʁ,
ʒə pɑ̃sə a tεz- iø, ta buʃə,
tɔ̃ ʁiʁə e tɔ̃ suʁiʁə.
kɑ̃ ʒə tə vwa,
ʒə vudʁε tɑ̃bʁase,
mε ʒə nε pa ase kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa,
alɔʁ ʒə nə fε kə ʁεve…
sə pɔεmə ʒə lε ekʁi puʁ twa,
kaʁ sε ma sələ fasɔ̃ tεkspʁime mɔ̃n- amuʁ,
e puʁ tə diʁə kə ʒə tεməʁε tuʒuʁ !