Poème-France.com

Poeme : ToiToi

Un monde sans toi
Ne mérite tout simplement pas d’exister
Un monde sans toi
C’est tout simplement arreter de rever

L’été comme l’hiver
Tu es mon amour
Au paradis comme a l’enfers
Je reve a toi toujours

Le matin je me leve en pensant a toi
Et le soir quand je me couche tu es toujours la
Tu hante mes pensée
Tu me fait vibrer

Peut importe ou tu es
Je te sens pres de moi
Peut importe ce que tu fait
Jamais tu ne me déçois

Jamais je ne pourrais penser
Un jour me séparer de toi
Et en meme temps tout couper
De ce qui reste de moi

Car si je coupe les lien avec toi
Je coupe tout les lien avec le monde
Et mon retour a la réaliter
Se fera trop brusquement
Pour que je me réveille sans me blesser
Summer_Girls

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ mɔ̃də sɑ̃ twa
nə meʁitə tu sɛ̃pləmɑ̃ pa dεɡziste
œ̃ mɔ̃də sɑ̃ twa
sε tu sɛ̃pləmɑ̃ aʁəte də ʁəve

lete kɔmə livεʁ
ty ε mɔ̃n- amuʁ
o paʁadi kɔmə a lɑ̃fe
ʒə ʁəvə a twa tuʒuʁ

lə matɛ̃ ʒə mə ləvə ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a twa
e lə swaʁ kɑ̃ ʒə mə kuʃə ty ε tuʒuʁ la
ty-ɑ̃tə mε pɑ̃se
ty mə fε vibʁe

pø ɛ̃pɔʁtə u ty ε
ʒə tə sɑ̃s pʁə- də mwa
pø ɛ̃pɔʁtə sə kə ty fε
ʒamε ty nə mə deswa

ʒamε ʒə nə puʁʁε pɑ̃se
œ̃ ʒuʁ mə sepaʁe də twa
e ɑ̃ məmə tɑ̃ tu kupe
də sə ki ʁεstə də mwa

kaʁ si ʒə kupə lε ljɛ̃ avεk twa
ʒə kupə tu lε ljɛ̃ avεk lə mɔ̃də
e mɔ̃ ʁətuʁ a la ʁealite
sə fəʁa tʁo bʁyskəmɑ̃
puʁ kə ʒə mə ʁevεjə sɑ̃ mə blese