Poème-France.com

Poeme : Evanescence Et LibertéEvanescence Et Liberté

Cette chose en laquelle j’ai cru
Cette chose à qui j’ai tant donné d’importance
Elle m’a révélée tout mon inconcience
Elle m’a montrée toutes ces choses que j’avais su

Toi qui rêvais,
Toi qui imaginais,
Toi qui mentais,
Toi qui manipulais,
Tu nous a corrompu,
Tu nous a trempé,
Tu nous a martirisé,
Tu nous a abatu.

J’ai cru retrouver la force
J’ai voulu retoucher cette force
J’ai senti son pouvoir
Mais j’ai vu tous ces morts
Qui ont crut en son pouvoir
Mais qui ont payés peu cher leur mort

A toi qui voulais m’aider
A toi qui a cru nous libérer
A toi que j’ai tellement voulu
A toi que je n’ai jamais perdu
J’ai voulus effacer les souffrances

By Swiip (& alan : ) )
Swiip

PostScriptum

Merci a maelle pour son inspiration ! ! Merci a nf ! Merci a mon ange ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεtə ʃozə ɑ̃ lakεllə ʒε kʁy
sεtə ʃozə a ki ʒε tɑ̃ dɔne dɛ̃pɔʁtɑ̃sə
εllə ma ʁevele tu mɔ̃n- ɛ̃kɔ̃sjɑ̃sə
εllə ma mɔ̃tʁe tutə sε ʃozə kə ʒavε sy

twa ki ʁεvε,
twa ki imaʒinε,
twa ki mɑ̃tε,
twa ki manipylε,
ty nuz- a kɔʁɔ̃py,
ty nuz- a tʁɑ̃pe,
ty nuz- a maʁtiʁize,
ty nuz- a abaty.

ʒε kʁy ʁətʁuve la fɔʁsə
ʒε vuly ʁətuʃe sεtə fɔʁsə
ʒε sɑ̃ti sɔ̃ puvwaʁ
mε ʒε vy tus sε mɔʁ
ki ɔ̃ kʁy ɑ̃ sɔ̃ puvwaʁ
mε ki ɔ̃ pεje pø ʃεʁ lœʁ mɔʁ

a twa ki vulε mεde
a twa ki a kʁy nu libeʁe
a twa kə ʒε tεllmɑ̃ vuly
a twa kə ʒə nε ʒamε pεʁdy
ʒε vulysz- efase lε sufʁɑ̃sə

bi swjip (εt alɑ̃ : ) )