Poème-France.com

Poeme : Je Te Laisse…Je Te Laisse…

Je te laisse

Je te perd…
Je m’y perd…
Je te laisse…
Je te lasse…

Le temps passa…
« Je ne pense plus qu’à toi »…

Pars si c’est ton souhait !
Pars si c’est ta volonté !
Ne te retourne pas
Ne me retrouve pas ! !
Cours, ou marche
Mais pars ne sois plus lache…
Je t’aimais…
Tu m’aimais…
Mais ce n’est plus la vérité…
Mais ce n’est plus notre idée…
Vas le rejoindre
Vas et sache que je ne crain plus
Je sais que tu ne m’aimes plus
Mon destin… Je vais enfin te rejoindre ! !

L’heure est venue…
Et je t’ai perdu…
Je repense au bon vieux temps
Tu t’éloignes…
A mon tour… je m’éloigne ! !
Il me reste plus beaucoup de temps…

Me suicider ?
Réver ?
Mourir ?
Non simplement courir…
Non simplement vivre…
Non simplement se sentir libre…

C’est mon renouveau…
Je t’es perdus !
Mais j’ai trouvé à nouveau…
Tu n’es plus…
Tu es loin…
Mais je sais que tout va bien ! !
Je sais qu’il n’y a plus de probléme !
Je sais que je ne veux plus de probléme

Un certain temps fut…
Il repensa, a se qu’il fut…

Tu es partis…
Tu es libre…
Tu es heureuse
Voila mon bonheur !
Swiip

PostScriptum

Petit poéme sur le départ, comme quoi tous n’est pas forcément noir ! !
Merci a maelle pour la corection ! !
Et merci a mon ange, qui même sans le vouloir m’aide a chaque poéme ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tə lεsə

ʒə tə pεʁ…
ʒə mi pεʁ…
ʒə tə lεsə…
ʒə tə lasə…

lə tɑ̃ pasa…
« ʒə nə pɑ̃sə plys ka twa »…

paʁ si sε tɔ̃ suε !
paʁ si sε ta vɔlɔ̃te !
nə tə ʁətuʁnə pa
nə mə ʁətʁuvə pa ! !
kuʁ, u maʁʃə
mε paʁ nə swa plys laʃə…
ʒə tεmε…
ty mεmε…
mε sə nε plys la veʁite…
mε sə nε plys nɔtʁə ide…
va lə ʁəʒwɛ̃dʁə
va e saʃə kə ʒə nə kʁɛ̃ plys
ʒə sε kə ty nə mεmə plys
mɔ̃ dεstɛ̃… ʒə vεz- ɑ̃fɛ̃ tə ʁəʒwɛ̃dʁə ! !

lœʁ ε vənɥ…
e ʒə tε pεʁdy…
ʒə ʁəpɑ̃sə o bɔ̃ vjø tɑ̃
ty telwaɲə…
a mɔ̃ tuʁ… ʒə melwaɲə ! !
il mə ʁεstə plys boku də tɑ̃…

mə sɥiside ?
ʁeve ?
muʁiʁ ?
nɔ̃ sɛ̃pləmɑ̃ kuʁiʁ…
nɔ̃ sɛ̃pləmɑ̃ vivʁə…
nɔ̃ sɛ̃pləmɑ̃ sə sɑ̃tiʁ libʁə…

sε mɔ̃ ʁənuvo…
ʒə tε pεʁdys !
mε ʒε tʁuve a nuvo…
ty nε plys…
ty ε lwɛ̃…
mε ʒə sε kə tu va bjɛ̃ ! !
ʒə sε kil ni a plys də pʁɔblemə !
ʒə sε kə ʒə nə vø plys də pʁɔblemə

œ̃ sεʁtɛ̃ tɑ̃ fy…
il ʁəpɑ̃sa, a sə kil fy…

ty ε paʁti…
ty ε libʁə…
ty ε œʁøzə
vwala mɔ̃ bɔnœʁ !