Poème-France.com

Poeme : Vidé…Vidé…

Je ne me sens plus…
Je ne contrôle plus…
Je meurs…
Elle pleure…
Elle ? ma conscience !
Qui avait tant d’espérance…
Mais sa sentance n’a pas duré
J’avais beau me pardonné…
Elle ma quand même quitté…

Elle m’a abandoné…
Elle a étais épouventée…
Je n’ai pas resisté ! !
Elle m’a quitté, sans rien laisser !

J’ai honte…
Plus rien ne compte…
Qu’attendre d’une vie, vide d’émotion
Qu’attendre d’une vie, vide d’illusion…
Elle etait la plus importante…
Elle était ma porte de sortie…
Coincée, au milieu de mon esprit…
Elle m’a quitté, elle etait souffrante !

Pour se régénerer,
Elle s’en est allée ! !
Pour se retrouver,
Elle m’a quitté ! !
Swiip

PostScriptum

Y a pas que l’amour dans la vie ! ! Y a aussi sois même…
Merci a Maelle pour la correction !
Merci a mon ange qui m’inspire même loin de moi…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə mə sɑ̃s plys…
ʒə nə kɔ̃tʁolə plys…
ʒə mœʁ…
εllə plœʁə…
εllə ? ma kɔ̃sjɑ̃sə !
ki avε tɑ̃ dεspeʁɑ̃sə…
mε sa sɑ̃tɑ̃sə na pa dyʁe
ʒavε bo mə paʁdɔne…
εllə ma kɑ̃ mεmə kite…

εllə ma abɑ̃dɔne…
εllə a etεz- epuvɑ̃te…
ʒə nε pa ʁəsiste ! !
εllə ma kite, sɑ̃ ʁjɛ̃ lεse !

ʒε ɔ̃tə…
plys ʁjɛ̃ nə kɔ̃tə…
katɑ̃dʁə dynə vi, vidə demɔsjɔ̃
katɑ̃dʁə dynə vi, vidə dilyzjɔ̃…
εllə ətε la plysz- ɛ̃pɔʁtɑ̃tə…
εllə etε ma pɔʁtə də sɔʁti…
kwɛ̃se, o miljø də mɔ̃n- εspʁi…
εllə ma kite, εllə ətε sufʁɑ̃tə !

puʁ sə ʁeʒenəʁe,
εllə sɑ̃n- εt- ale ! !
puʁ sə ʁətʁuve,
εllə ma kite ! !