Poème-France.com

Poeme : Comme Un Souvenir Qui S’Éteind…Comme Un Souvenir Qui S’Éteind…

Comme un tableau d’aquarelle
Je revois ton visage s’estomper
La vie avec toi était si belle
Je ne pensais pas que tes traits allaient si vite s’effacer

Les couleurs dansent puis disparaissent
Sous les cris des mes pleurs et ma detresse
Je ne te vois plus, plus de vie seulement du vide
Je suis perdue, cœur gris et regard livide

Te souviens-tu au moins de moi ?
M’as tu déjà effacé de ton cœur ?
En tout cas, ce n’est pas mon cas
Tu vis ta vie, je tue la mienne, je meurs

Un mystère qui restera sans réponse
Un petit bout de lumière auquel je renonce
Adieu mon ami, mon âme crit
Je pars c’est fini, et toi tu m’oublis…

T@M le 6 septembre 2005 à 15h49
Tamsuccube

PostScriptum

c’est pour toi Jérémy j’arrive toujours pas à t’oublier mon ami m’oublis pas pitier j’ai besoin de toi pour guerir de tout mes maux j’ai besoin de toi pck je t’ai donner une parti de mon coeur et k’il saigne de se manque de toi
Je t’aime tres fort mon pe


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmə œ̃ tablo dakaʁεllə
ʒə ʁəvwa tɔ̃ vizaʒə sεstɔ̃pe
la vi avεk twa etε si bεllə
ʒə nə pɑ̃sε pa kə tε tʁεz- alε si vitə sefase

lε kulœʁ dɑ̃se pɥi dispaʁεse
su lε kʁi dε mε plœʁz- e ma dətʁεsə
ʒə nə tə vwa plys, plys də vi sələmɑ̃ dy vidə
ʒə sɥi pεʁdɥ, kœʁ ɡʁiz- e ʁəɡaʁ lividə

tə suvjɛ̃ ty o mwɛ̃ də mwa ?
ma ty deʒa efase də tɔ̃ kœʁ ?
ɑ̃ tu ka, sə nε pa mɔ̃ ka
ty vis ta vi, ʒə tɥ la mjεnə, ʒə mœʁ

œ̃ mistεʁə ki ʁεstəʁa sɑ̃ ʁepɔ̃sə
œ̃ pəti bu də lymjεʁə okεl ʒə ʁənɔ̃sə
adjø mɔ̃n- ami, mɔ̃n- amə kʁi
ʒə paʁ sε fini, e twa ty mubli…

te at εm lə si- sεptɑ̃bʁə dø milə sɛ̃k a kɛ̃zə aʃ kaʁɑ̃tə nəf