Poème-France.com

Poeme : PourquoiPourquoi

Pourquoi es tu devenu celui que tu es
Pourquoi es tu un inconnu pour moi
Pourquoi l’homme qui étais mon héro m’est inconnu

Pourquoi toi qui lisais en moi
Tu es incapable de voir que je vais mal
Pourquoi ne vois tu pas qu’au moindre signe de ta part
Je redeviens celle que tu aimais tant

Est ce parce que je ne suis plus la petite fille d’avant
Est ce parce que désormais j’ai grandit
Est ce parce que j’ai changée
Ou est ce parce que toi tu as changé

Tu était tout pour moi
Mon symbole, mon repère, mon dieu
Et désormais cette image c’est envolé avec mon enfance

Tu étais pour moi un père
Et désormais tu es un étranger

Mais malgrès tout je m’accroche à cette image
Celle de toute mon enfance
Car même après 11 ans d’absence
Tu reste au fond de mon cœur
Mon héro
Je t’aime tonton
Tazinou

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁkwa ε ty dəvəny səlɥi kə ty ε
puʁkwa ε ty œ̃n- ɛ̃kɔny puʁ mwa
puʁkwa lɔmə ki etε mɔ̃n- eʁo mεt- ɛ̃kɔny

puʁkwa twa ki lizεz- ɑ̃ mwa
ty ε ɛ̃kapablə də vwaʁ kə ʒə vε mal
puʁkwa nə vwa ty pa ko mwɛ̃dʁə siɲə də ta paʁ
ʒə ʁədəvjɛ̃ sεllə kə ty εmε tɑ̃

ε sə paʁsə kə ʒə nə sɥi plys la pətitə fijə davɑ̃
ε sə paʁsə kə dezɔʁmε ʒε ɡʁɑ̃di
ε sə paʁsə kə ʒε ʃɑ̃ʒe
u ε sə paʁsə kə twa ty a ʃɑ̃ʒe

ty etε tu puʁ mwa
mɔ̃ sɛ̃bɔlə, mɔ̃ ʁəpεʁə, mɔ̃ djø
e dezɔʁmε sεtə imaʒə sεt- ɑ̃vɔle avεk mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə

ty etε puʁ mwa œ̃ pεʁə
e dezɔʁmε ty ε œ̃n- etʁɑ̃ʒe

mε malɡʁε tu ʒə makʁoʃə a sεtə imaʒə
sεllə də tutə mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
kaʁ mεmə apʁεz- ɔ̃zə ɑ̃ dabsɑ̃sə
ty ʁεstə o fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ
mɔ̃n- eʁo
ʒə tεmə tɔ̃tɔ̃