Poème-France.com

Poeme : Quand J’Étais BuzzerQuand J’Étais Buzzer

J’étais deprimer
Alors j’ai decider de fumer
Je suis tellement buzer
Jarrive pu a parler

Javais le gout de me tuer
La jai le gout de crier
Je me sens plus
Jentends plus

Jai mal
Mal de vivre
Chu meme pu capable decrire
Mais jai pas le gout de rire

Je sais pas c koi jecrit
Je ne pense plus a toi
Pas en se moment
Chu trop fini

Je voulais fumer
Pour me detendre
Je pense que jen ai abuser
Jarrive plus a entendre
Toutoune

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒetε dəpʁime
alɔʁ ʒε dəside də fyme
ʒə sɥi tεllmɑ̃ byze
ʒaʁivə py a paʁle

ʒavε lə ɡu də mə tɥe
la ʒε lə ɡu də kʁje
ʒə mə sɑ̃s plys
ʒɑ̃tɑ̃ plys

ʒε mal
mal də vivʁə
ʃy məmə py kapablə dəkʁiʁə
mε ʒε pa lə ɡu də ʁiʁə

ʒə sε pa se kwa ʒεkʁi
ʒə nə pɑ̃sə plysz- a twa
pa ɑ̃ sə mɔmɑ̃
ʃy tʁo fini

ʒə vulε fyme
puʁ mə dətɑ̃dʁə
ʒə pɑ̃sə kə ʒεn ε abyze
ʒaʁivə plysz- a ɑ̃tɑ̃dʁə