Poème-France.com

Poeme : Efforts…Efforts…

Je fais des efforts
Mais j’ai l’impression
Qu’ils ne servent a rien
Que personnes de s’en apercoient
C’est dur pour moi
Changer, me contenir
Ne pas etre totalement
Ce que je suis
Sourire pour faire croire
Se cacher pour pleurer
Ou sont mes reves
Ils s’effacent
La realiter
Il n’y a que moi
Qui la voit
J’en ai marre
Je n’en peut plus
Je suis si seule sans Toi
Je ne tien plus
Autan physiquement que mentalement
Peut on rattrapper une vie
Faite de peur de haine et de souffrance
Dite moi que tout n’est pas perdu
Qu’il y a toujours de l’espoir
J’ai besoin de savoir
Pour esayer d’y croire
Encore…
The-Black-Doll

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə fε dεz- efɔʁ
mε ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃
kil nə sεʁve a ʁjɛ̃
kə pεʁsɔnə də sɑ̃n- apεʁkwae
sε dyʁ puʁ mwa
ʃɑ̃ʒe, mə kɔ̃təniʁ
nə pa εtʁə tɔtaləmɑ̃
sə kə ʒə sɥi
suʁiʁə puʁ fεʁə kʁwaʁə
sə kaʃe puʁ pləʁe
u sɔ̃ mε ʁəvə
il sefase
la ʁəalite
il ni a kə mwa
ki la vwa
ʒɑ̃n- ε maʁə
ʒə nɑ̃ pø plys
ʒə sɥi si sələ sɑ̃ twa
ʒə nə tjɛ̃ plys
otɑ̃ fizikəmɑ̃ kə mɑ̃taləmɑ̃
pø ɔ̃ ʁatʁape ynə vi
fεtə də pœʁ də-εnə e də sufʁɑ̃sə
ditə mwa kə tu nε pa pεʁdy
kil i a tuʒuʁ də lεspwaʁ
ʒε bəzwɛ̃ də savwaʁ
puʁ əzεje di kʁwaʁə
ɑ̃kɔʁə…