Poème-France.com

Poeme : …Ou suis je ? mes pleurs coulent
Tu es loin de moi mais pourtant…
Tu es le seul qui compte a mes yeux
Je hais cette vie et je me hais
Il n’ya que toi que j’aime. .
Pour rien au monde je voudrais te perdre
A force de me contenir, mes plombs vont lachés
J’en ai marre de faire semblant d’aller bien
J’ai besoin d’etre contre toi
Oh oui ! j’ai besoin de reconfort
D’avoir ton corp contre mon corp
Pour ne plus te lacher mais. .
Tu es vraiment loin de moi
J’ai tellement peur de te perdre
Que l’on te prenne a moi ! ! !
Jten supli prend soin de toi !
C’est trop dur de vivre ici ! !
J’ai mal tu ma manque
Mais sache que meme si…
Je hais cette vie, toi. .
Oui Toi Je T’aime ! !
The-Black-Doll

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

u sɥi ʒə ? mε plœʁ kule
ty ε lwɛ̃ də mwa mε puʁtɑ̃…
ty ε lə səl ki kɔ̃tə a mεz- iø
ʒə-ε sεtə vi e ʒə mə-ε
il nia kə twa kə ʒεmə.
puʁ ʁjɛ̃ o mɔ̃də ʒə vudʁε tə pεʁdʁə
a fɔʁsə də mə kɔ̃təniʁ, mε plɔ̃b vɔ̃ laʃe
ʒɑ̃n- ε maʁə də fεʁə sɑ̃blɑ̃ dale bjɛ̃
ʒε bəzwɛ̃ dεtʁə kɔ̃tʁə twa
ɔ ui ! ʒε bəzwɛ̃ də ʁəkɔ̃fɔʁ
davwaʁ tɔ̃ kɔʁp kɔ̃tʁə mɔ̃ kɔʁp
puʁ nə plys tə laʃe mε.
ty ε vʁεmɑ̃ lwɛ̃ də mwa
ʒε tεllmɑ̃ pœʁ də tə pεʁdʁə
kə lɔ̃ tə pʁεnə a mwa ! ! !
ʒtɛ̃ sypli pʁɑ̃ swɛ̃ də twa !
sε tʁo dyʁ də vivʁə isi ! !
ʒε mal ty ma mɑ̃kə
mε saʃə kə məmə si…
ʒə-ε sεtə vi, twa.
ui twa ʒə tεmə ! !