Poème-France.com

Poeme : °~ Si Seulement. . ~°°~ Si Seulement. . ~°

Parfois la vie n’est pas toujours facile
Elle peut parsemer des doutes profonds
En nous, tout devient complications
Et lutter, on ne se sent plus capable

Parfois j’avoue avoir du mal a les croire
Je me méfie de leur soit disant sincerité
Certaines de leurs paroles me font hesiter
Car il y a souvent quelque chose de travers

On peut leur faire confiance à un moment
Et juste apres, etre perdu dans le vide
Plongé dans l’obscurité, les incertitudes
Alors qu’on se pretendaient si fort avant

Mais ces craintes doivent etre devoilees
Ensuite le flou installé se dissipera
Cependant, je n’arrive a les exprimer
Et puis, ils ne comprendraient pas. .
The Little Angel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

paʁfwa la vi nε pa tuʒuʁ fasilə
εllə pø paʁsəme dε dutə pʁɔfɔ̃
ɑ̃ nu, tu dəvjɛ̃ kɔ̃plikasjɔ̃
e lyte, ɔ̃ nə sə sɑ̃ plys kapablə

paʁfwa ʒavu avwaʁ dy mal a lε kʁwaʁə
ʒə mə mefi də lœʁ swa dizɑ̃ sɛ̃səʁite
sεʁtεnə də lœʁ paʁɔlə mə fɔ̃ əzite
kaʁ il i a suvɑ̃ kεlkə ʃozə də tʁavεʁ

ɔ̃ pø lœʁ fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə a œ̃ mɔmɑ̃
e ʒystə apʁə, εtʁə pεʁdy dɑ̃ lə vidə
plɔ̃ʒe dɑ̃ lɔpskyʁite, lεz- ɛ̃sεʁtitydə
alɔʁ kɔ̃ sə pʁətɑ̃dε si fɔʁ avɑ̃

mε sε kʁɛ̃tə dwave εtʁə dəvwali
ɑ̃sɥitə lə flu ɛ̃stale sə disipəʁa
səpɑ̃dɑ̃, ʒə naʁivə a lεz- εkspʁime
e pɥi, il nə kɔ̃pʁɑ̃dʁε pa.