Poeme : ~° Cette Larme Versee °~

~° Cette Larme Versee °~

Cette larme coule tout le long mon visage
Pourquoi n’avais-je pas senti un tel presage ?
Mais c’etait si beau te croire a tes paroles
Oui, je voulais croire que tout etait reel

Mais ce n’etait pas le cas tu m’y a obligé
Deposer ces gouttes n’etait pas ma volonté
Cependant ces choses ne peuvent etre retenues
Dis moi seulement pourquoi je t’ai connu ? ?

Je ne peux encaisser et enfouir au fond de moi
En epprouvant des sentiments pour toi
Sa n’a fait qu’aggraver la situation, c’est pire
Ma peine est si profonde, c’est ce que tu desire

Les larmes ne me font pas evacuer linterieur
Elles essayent en vain de faire sortir ces horreur
Puisque rien ne change, je perd mes esperances
Je ne fais qu’aggraver ma propre soufrance

Comment sourire ? Je ne sais plus comment faire
Comment redevenir celle dont ses yeux brillaient
Qui autrefois, epprouvait d’une telle joie de vivre
Aux belles choses de la vie avant sa j’y croyait

J’aimerais qu’on m’aide. . mais je suis seule
Si ces diamants etincellent de tout ce mal
C’est que j’ai fait confiance sans me mefier
Je prefere me debrouiller et me renfermer. .

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: ~° Cette Larme Versee °~

  cet=te=lar=me=cou=le=tout=le=long=mon=vi=sage 12
  pour=quoi=na=vais=je=pas=sen=ti=un=tel=pre=sage 12
  mais=ce=tait=si=beau=te=croi=re=a=tes=pa=roles 12
  oui=je=vou=lais=croi=re=que=tout=e=tait=re=el 12

  mais=ce=ne=tait=pas=le=cas=tu=my=a=o=bli=gé 13
  de=po=ser=ces=gout=tes=ne=tait=pas=ma=vo=lon=té 13
  ce=pen=dant=ces=choses=ne=peu=vent=e=tre=re=te=nues 13
  dis=moi=seu=le=ment=pour=quoi=je=tai=con=nu 11

  je=ne=peux=en=cais=ser=et=en=fouir=au=fond=de=moi 13
  en=ep=prou=vant=des=sen=ti=ments=pour=toi 10
  sa=na=fait=quag=gra=ver=la=si=tua=tion=cest=pire 12
  ma=peineest=si=pro=fon=de=cest=ce=que=tu=de=sire 12

  les=lar=mes=ne=me=font=pas=e=va=cuer=linte=rieur 12
  elles=es=sayent=en=vain=de=faire=sor=tir=ces=hor=reur 12
  puis=que=rien=ne=chan=ge=je=perd=mes=es=pe=rances 12
  je=ne=fais=quag=gra=ver=ma=pro=pre=sou=fran=ce 12

  com=ment=sou=ri=re=je=ne=sais=plus=com=ment=faire 12
  comment=re=de=ve=nir=cel=le=dont=ses=y=eux=brillaient 12
  qui=autre=fois=ep=prou=vait=du=ne=tel=le=joie=de=vivre 13
  aux=bel=les=choses=de=la=viea=vant=sa=jy=cro=yait 12

  jai=me=rais=quon=mai=de=mais=je=suis=seu=le 11
  si=ces=dia=mants=e=tin=cel=lent=de=tout=ce=mal 12
  cest=que=jai=fait=con=fi=an=ce=sans=me=me=fier 12
  je=pre=fe=re=me=de=brouiller=et=me=ren=fer=mer 12
 • Phonétique : ~° Cette Larme Versee °~

  sεtə laʁmə kulə tu lə lɔ̃ mɔ̃ vizaʒə
  puʁkwa navε ʒə pa sɑ̃ti œ̃ tεl pʁəzaʒə ?
  mε sətε si bo tə kʁwaʁə a tε paʁɔlə
  ui, ʒə vulε kʁwaʁə kə tut- ətε ʁil

  mε sə nətε pa lə ka ty mi a ɔbliʒe
  dəpoze sε ɡutə nətε pa ma vɔlɔ̃te
  səpɑ̃dɑ̃ sε ʃozə nə pəve εtʁə ʁətənɥ
  di mwa sələmɑ̃ puʁkwa ʒə tε kɔny ? ?

  ʒə nə pøz- ɑ̃kεse e ɑ̃fuiʁ o fɔ̃ də mwa
  ɑ̃n- εpʁuvɑ̃ dε sɑ̃timɑ̃ puʁ twa
  sa na fε kaɡʁave la sitɥasjɔ̃, sε piʁə
  ma pεnə ε si pʁɔfɔ̃də, sε sə kə ty dəziʁə

  lε laʁmə- nə mə fɔ̃ pa əvakɥe lɛ̃təʁjœʁ
  εlləz- esεje ɑ̃ vɛ̃ də fεʁə sɔʁtiʁ sεz- ɔʁœʁ
  pɥiskə ʁjɛ̃ nə ʃɑ̃ʒə, ʒə pεʁ mεz- εspəʁɑ̃sə
  ʒə nə fε kaɡʁave ma pʁɔpʁə sufʁɑ̃sə

  kɔmɑ̃ suʁiʁə ? ʒə nə sε plys kɔmɑ̃ fεʁə
  kɔmɑ̃ ʁədəvəniʁ sεllə dɔ̃ sεz- iø bʁijε
  ki otʁəfwa, εpʁuvε dynə tεllə ʒwa də vivʁə
  o bεllə ʃozə də la vi avɑ̃ sa ʒi kʁwajε

  ʒεməʁε kɔ̃ mεdə. mε ʒə sɥi sələ
  si sε djamɑ̃z- ətɛ̃sεlle də tu sə mal
  sε kə ʒε fε kɔ̃fjɑ̃sə sɑ̃ mə məfje
  ʒə pʁəfəʁə mə dəbʁuje e mə ʁɑ̃fεʁme.
 • Syllabes Phonétique : ~° Cette Larme Versee °~

  sε=tə=laʁ=mə=ku=lə=tu=lə=lɔ̃=mɔ̃=vi=zaʒə 12
  puʁ=kwa=na=vε=ʒə=pa=sɑ̃=ti=œ̃=tεl=pʁə=zaʒə 12
  mε=sə=tε=si=bo=tə=kʁwa=ʁə=a=tε=pa=ʁɔlə 12
  u=i=ʒə=vu=lε=kʁwa=ʁə=kə=tu=tə=tε=ʁil 12

  mεsə=nə=tε=pa=lə=ka=ty=mi=a=ɔ=bli=ʒe 12
  də=po=ze=sε=ɡutə=nə=tε=pa=ma=vɔ=lɔ̃=te 12
  sə=pɑ̃=dɑ̃=sε=ʃozə=nə=pə=ve=ε=tʁə=ʁə=tənɥ 12
  di=mwa=sə=lə=mɑ̃=puʁ=kwa=ʒə=tε=kɔ=ny 11

  ʒə=nə=pø=zɑ̃=kεse=e=ɑ̃=fu=iʁ=o=fɔ̃=də=mwa 13
  ɑ̃=nε=pʁu=vɑ̃=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ=twa 10
  sa=na=fε=ka=ɡʁa=ve=la=sit=ɥa=sjɔ̃=sε=piʁə 12
  ma=pεnəε=si=pʁɔ=fɔ̃=də=sε=sə=kə=ty=də=ziʁə 12

  lε=laʁmə=nə=mə=fɔ̃=pa=ə=vak=ɥe=lɛ̃=tə=ʁjœʁ 12
  εllə=ze=sε=je=ɑ̃vɛ̃də=fε=ʁə=sɔʁ=tiʁ=sε=zɔ=ʁœʁ 12
  pɥis=kə=ʁjɛ̃=nə=ʃɑ̃=ʒə=ʒə=pεʁ=mε=zεs=pə=ʁɑ̃sə 12
  ʒə=nə=fε=ka=ɡʁa=ve=ma=pʁɔ=pʁə=su=fʁɑ̃=sə 12

  kɔ=mɑ̃=su=ʁi=ʁə=ʒə=nə=sε=plys=kɔ=mɑ̃=fεʁə 12
  kɔ=mɑ̃ʁə=də=və=niʁ=sεllə=dɔ̃=sε=zi=ø=bʁi=jε 12
  ki=otʁə=fwa=ε=pʁu=vε=dy=nə=tεllə=ʒwa=də=vivʁə 12
  o=bεllə=ʃozə=də=la=vi=a=vɑ̃=sa=ʒi=kʁwa=jε 12

  ʒε=mə=ʁε=kɔ̃=mε=də=mε=ʒə=sɥi=sə=lə 11
  si=sε=dja=mɑ̃=zə=tɛ̃=sεl=le=də=tu=sə=mal 12
  sε=kə=ʒε=fε=kɔ̃=fjɑ̃=sə=sɑ̃=mə=mə=fj=e 12
  ʒə=pʁə=fəʁə=mə=də=bʁu=je=e=mə=ʁɑ̃=fεʁ=me 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/08/2005 00:39Ikare

tré bo poeme, c’est un style ke jaffectionne tt particulierement, et on retrouve ché toi cette fluidité qui m’est chere... bravo

Poème - Sans Thème -
Publié le 28/08/2005 00:06

L'écrit contient 211 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : The Little Angel

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs