Poème-France.com

Poeme : °~ Un An. . ~°°~ Un An. . ~°

Depuis un an, tu es apparu dans ma vie
Et grace a toi elle est innondée de magie
De ce premier baiser a cet instant présent
Tu détiens cet effet charnel et envoutant

Je ne peux résister a tes douces attentions
A tes cotés, je me sens aimée, désirée
Dans tes bras je m’y sens tellement protégée
Mais sans toi le temps s’arrete, tout devient si long

Un an que notre belle histoire existe enfin
Meme si on se connait depuis plus que ça
De jour en jour on se rapproche de ce destin
De cet avenir tant rêvé auprès de toi

Desormais, bien réel est ce conte de fee
Je t’ai trouvé, toi, l’homme de ma vie, ma moitié
Et je ne trouverai jamais quelqu’un de mieux
Car je t’aime, et j’espere te rendre très heureux
The Little Angel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dəpɥiz- œ̃n- ɑ̃, ty ε apaʁy dɑ̃ ma vi
e ɡʁasə a twa εllə εt- inɔ̃de də maʒi
də sə pʁəmje bεze a sεt ɛ̃stɑ̃ pʁezɑ̃
ty detjɛ̃ sεt efε ʃaʁnεl e ɑ̃vutɑ̃

ʒə nə pø ʁeziste a tε dusəz- atɑ̃sjɔ̃
a tε kɔte, ʒə mə sɑ̃sz- εme, deziʁe
dɑ̃ tε bʁa ʒə mi sɑ̃s tεllmɑ̃ pʁɔteʒe
mε sɑ̃ twa lə tɑ̃ saʁətə, tu dəvjɛ̃ si lɔ̃

œ̃n- ɑ̃ kə nɔtʁə bεllə istwaʁə εɡzistə ɑ̃fɛ̃
məmə si ɔ̃ sə kɔnε dəpɥi plys kə sa
də ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ ɔ̃ sə ʁapʁoʃə də sə dεstɛ̃
də sεt avəniʁ tɑ̃ ʁεve opʁε də twa

dəzɔʁmε, bjɛ̃ ʁeεl ε sə kɔ̃tə də fi
ʒə tε tʁuve, twa, lɔmə də ma vi, ma mwatje
e ʒə nə tʁuvəʁε ʒamε kεlkœ̃ də mjø
kaʁ ʒə tεmə, e ʒεspəʁə tə ʁɑ̃dʁə tʁεz- œʁø