Poème-France.com

Poeme : KaltbrunnKaltbrunn

C’est un petit village
Et une immense commune
Entourée de splendides paysages
Particulièrement, lors des nuits de pleine lune

A la frontière de la Suisse centrale
Non loin de Glaris et de ses montagnes
A deux pas d’un lac peu banal
Au cœur de sa traditionnelle campagne

Plus proche de St. Galle que de St. Fridolin
Ses cloches retentissent dans toute la Vallée
Portant l’Evangile sur son chemin
En hiver, comme en été

Son clocher en forme d’oignon
Un jour m’a fait signe de la main
Comme venu d’un autre temps
Pour me conduire vers demain

C’est une école, une mission
Où l’on vit comme du temps des apôtres
Je m’y sens un peu comme à la maison
En harmonie avec moi-même et les autres

Je rêve souvent de ce petit village
Et de son immense commune
Je m’émerveille toujours de ses paysages
A Kaltbrunn, lors des nuits de pleine lune
(Bf) Thea (Bf)

PostScriptum

Je pense que mon poème dit tout ce qu’il y a dire sur ce magnifique endroit de Suisse, mon pays, ma patrie !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεt- œ̃ pəti vilaʒə
e ynə imɑ̃sə kɔmynə
ɑ̃tuʁe də splɑ̃didə pεizaʒə
paʁtikyljεʁəmɑ̃, lɔʁ dε nɥi də plεnə lynə

a la fʁɔ̃tjεʁə də la sɥisə sɑ̃tʁalə
nɔ̃ lwɛ̃ də ɡlaʁiz- e də sε mɔ̃taɲə
a dø pa dœ̃ lak pø banal
o kœʁ də sa tʁadisjɔnεllə kɑ̃paɲə

plys pʁoʃə də εs te. ɡalə kə də εs te. fʁidɔlɛ̃
sε kloʃə ʁətɑ̃tise dɑ̃ tutə la vale
pɔʁtɑ̃ ləvɑ̃ʒilə syʁ sɔ̃ ʃəmɛ̃
ɑ̃n- ivεʁ, kɔmə ɑ̃n- ete

sɔ̃ kloʃe ɑ̃ fɔʁmə dɔɲɔ̃
œ̃ ʒuʁ ma fε siɲə də la mɛ̃
kɔmə vəny dœ̃n- otʁə tɑ̃
puʁ mə kɔ̃dɥiʁə vεʁ dəmɛ̃

sεt- ynə ekɔlə, ynə misjɔ̃
u lɔ̃ vit kɔmə dy tɑ̃ dεz- apotʁə
ʒə mi sɑ̃sz- œ̃ pø kɔmə a la mεzɔ̃
ɑ̃-aʁmɔni avεk mwa mεmə e lεz- otʁə

ʒə ʁεvə suvɑ̃ də sə pəti vilaʒə
e də sɔ̃n- imɑ̃sə kɔmynə
ʒə memεʁvεjə tuʒuʁ də sε pεizaʒə
a kaltbʁœ̃n, lɔʁ dε nɥi də plεnə lynə