Poeme : Une Âme, Deux Corps

Une Âme, Deux Corps

De nos jours, plus personne vraiment ne sait
Que signifie ce mot désuet
Qu’on prononce sans réfléchir « Amitié »
A toutes les sauces et souvent dans l’immoralité
Un regard pur n’est plus d’actualité

Dans un monde ou amour signifie sexualité
Suis-je folle ou simplement désappointée
Est-ce normal de tout son cœur vouloir tant aimer ?
Un sourire, une voix, une âme, des cheveux bouclés
Et sans arrière-pensée sa féminité

J’arpente les rues d’une nouvelle réalité
Loin de celle où je ne suis qu’une simple moitié
Un lien si fort qui permet malgré tout, une pleine liberté
Chacune son indépendance, son individualité
Et pourtant deux âmes fortement attachées

Si je dois mourir pour vivre cela, c’est ok
Bien des gens diront que c’est exagéré
Ils ne savent pas que c’est là ma destinée
Comme Aristote je l’ai expérimentée
Une âme dans deux corps, l’ultime amitié

De telles paroles je sais
Sont inadmissibles à exprimer
Mais je ne me tairai pas, au risque de vous choquer
Car aujourd’hui elles font partie de ma vérité
A vous de l’accepter

Ce regard posé sur moi est comme le ciel étoilé
Apaisant et guidé par l’astre du bon berger
Il y ’en a qui cherche une vie durant sans trouver
Pourquoi, je ne le saurais peut-être jamais
C’est sur moi que la grâce divine s’est penchée

C’est juste un cadeau que je ne peux mériter
Elle est venue à moi en silence, sans grands éclats
Pour qu’en amitié je sois enfin comblée
Je bénirai tout au long des années
Ce jour, Esther, où je t’ai rencontrée

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Une Âme, Deux Corps

  de=nos=jours=plus=per=son=ne=vrai=ment=ne=sait 11
  que=si=gni=fie=ce=mot=dé=suet 8
  quon=pro=non=ce=sans=ré=flé=chir=a=mi=ti=é 12
  a=toutes=les=sau=ces=et=sou=vent=dans=lim=mo=ra=li=té 14
  un=re=gard=pur=nest=plus=dac=tua=li=té 10

  dans=un=monde=ou=a=mour=si=gni=fie=sexua=li=té 12
  suis=je=fol=le=ou=sim=ple=ment=dé=sap=poin=tée 12
  est=ce=nor=mal=de=tout=son=cœur=vou=loir=tant=ai=mer 13
  un=sou=rire=u=ne=voix=u=ne=â=me=des=che=veux=bou=clés 15
  et=sans=ar=riè=re=pen=sée=sa=fé=mi=ni=té 12

  jar=pente=les=rues=du=ne=nou=vel=le=ré=a=li=té 13
  loin=de=cel=leoù=je=ne=suis=quune=sim=ple=moi=tié 12
  un=lien=si=fort=qui=permet=mal=gré=tout=u=ne=plei=ne=li=ber=té 16
  cha=cune=son=in=dé=pen=dan=ce=son=in=di=vi=dua=li=té 15
  et=pour=tant=deux=â=mes=for=te=ment=at=ta=chées 12

  si=je=dois=mou=rir=pour=vi=vre=ce=la=cest=ok 12
  bien=des=gens=di=ront=que=cest=exa=gé=ré 10
  ils=ne=sa=vent=pas=que=cest=là=ma=des=ti=née 12
  comme=a=ris=to=te=je=lai=ex=pé=ri=men=tée 12
  une=â=me=dans=deux=corps=lul=ti=me=a=mi=tié 12

  de=tel=les=pa=ro=les=je=sais 8
  sont=i=nad=mis=si=bles=à=ex=pri=mer 10
  mais=je=ne=me=tai=rai=pas=au=ris=que=de=vous=cho=quer 14
  car=au=jourdhui=elles=font=par=tie=de=ma=vé=ri=té 12
  a=vous=de=lac=cep=ter 6

  ce=re=gard=po=sé=sur=moi=est=comme=le=ciel=é=toi=lé 14
  apai=sant=et=gui=dé=par=las=tre=du=bon=ber=ger 12
  il=yen=a=qui=chercheu=ne=vie=du=rant=sans=trou=ver 12
  pour=quoi=je=ne=le=sau=rais=peut=tê=tre=ja=mais 12
  cest=sur=moi=que=la=grâ=ce=di=vine=sest=pen=chée 12

  cest=jus=teun=ca=deau=que=je=ne=peux=mé=ri=ter 12
  elleest=ve=nue=à=moi=en=silen=ce=sans=grands=é=clats 12
  pour=quen=a=mi=ti=é=je=sois=en=fin=com=blée 12
  je=bé=ni=rai=tout=au=long=des=an=nées 10
  ce=jour=es=ther=où=je=tai=ren=con=trée 10
 • Phonétique : Une Âme, Deux Corps

  də no ʒuʁ, plys pεʁsɔnə vʁεmɑ̃ nə sε
  kə siɲifi sə mo dezɥε
  kɔ̃ pʁonɔ̃sə sɑ̃ ʁefleʃiʁ « amitje »
  a tutə lε sosəz- e suvɑ̃ dɑ̃ limɔʁalite
  œ̃ ʁəɡaʁ pyʁ nε plys daktɥalite

  dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də u amuʁ siɲifi sεksɥalite
  sɥi ʒə fɔlə u sɛ̃pləmɑ̃ dezapwɛ̃te
  ε sə nɔʁmal də tu sɔ̃ kœʁ vulwaʁ tɑ̃ εme ?
  œ̃ suʁiʁə, ynə vwa, ynə amə, dε ʃəvø bukle
  e sɑ̃z- aʁjεʁə pɑ̃se sa feminite

  ʒaʁpɑ̃tə lε ʁy dynə nuvεllə ʁealite
  lwɛ̃ də sεllə u ʒə nə sɥi kynə sɛ̃plə mwatje
  œ̃ ljɛ̃ si fɔʁ ki pεʁmε malɡʁe tu, ynə plεnə libεʁte
  ʃakynə sɔ̃n- ɛ̃depɑ̃dɑ̃sə, sɔ̃n- ɛ̃dividɥalite
  e puʁtɑ̃ døz- amə fɔʁtəmɑ̃ ataʃe

  si ʒə dwa muʁiʁ puʁ vivʁə səla, sεt- oke
  bjɛ̃ dε ʒɑ̃ diʁɔ̃ kə sεt- εɡzaʒeʁe
  il nə save pa kə sε la ma dεstine
  kɔmə aʁistɔtə ʒə lε εkspeʁimɑ̃te
  ynə amə dɑ̃ dø kɔʁ, lyltimə amitje

  də tεllə paʁɔlə ʒə sε
  sɔ̃t- inadmisibləz- a εkspʁime
  mε ʒə nə mə tεʁε pa, o ʁiskə də vu ʃɔke
  kaʁ oʒuʁdɥi εllə fɔ̃ paʁti də ma veʁite
  a vu də laksεpte

  sə ʁəɡaʁ poze syʁ mwa ε kɔmə lə sjεl etwale
  apεzɑ̃ e ɡide paʁ lastʁə dy bɔ̃ bεʁʒe
  il iɑ̃n- a ki ʃεʁʃə ynə vi dyʁɑ̃ sɑ̃ tʁuve
  puʁkwa, ʒə nə lə soʁε pø tεtʁə ʒamε
  sε syʁ mwa kə la ɡʁasə divinə sε pɑ̃ʃe

  sε ʒystə œ̃ kado kə ʒə nə pø meʁite
  εllə ε vənɥ a mwa ɑ̃ silɑ̃sə, sɑ̃ ɡʁɑ̃z- ekla
  puʁ kɑ̃n- amitje ʒə swaz- ɑ̃fɛ̃ kɔ̃ble
  ʒə beniʁε tut- o lɔ̃ dεz- ane
  sə ʒuʁ, εstœʁ, u ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
 • Syllabes Phonétique : Une Âme, Deux Corps

  də=no=ʒuʁ=plys=pεʁ=sɔnə=vʁε=mɑ̃=nə=sε 10
  kə=si=ɲi=fi=sə=mo=dez=ɥε 8
  kɔ̃=pʁo=nɔ̃sə=sɑ̃=ʁe=fle=ʃiʁ=a=mi=tje 10
  a=tutə=lε=so=sə=ze=su=vɑ̃=dɑ̃=li=mɔ=ʁa=li=te 14
  œ̃=ʁə=ɡaʁ=pyʁ=nε=plys=dak=tɥa=li=te 10

  dɑ̃=zœ̃=mɔ̃dəu=a=muʁ=si=ɲi=fi=sεk=sɥa=li=te 12
  sɥiʒə=fɔ=ləu=sɛ̃=plə=mɑ̃=de=za=pwɛ̃=te 10
  εsə=nɔʁ=mal=də=tu=sɔ̃=kœʁ=vu=lwaʁ=tɑ̃=ε=me 12
  œ̃=su=ʁiʁə=y=nə=vwa=y=nəa=mə=dε=ʃə=vø=bu=kle 14
  e=sɑ̃=za=ʁjεʁə=pɑ̃=se=sa=fe=mi=ni=te 11

  ʒaʁ=pɑ̃tə=lε=ʁy=dy=nə=nu=vεllə=ʁe=a=li=te 12
  lwɛ̃də=sεlləu=ʒə=nə=sɥi=ky=nə=sɛ̃=plə=mwa=tje 11
  œ̃=ljɛ̃=si=fɔʁ=ki=pεʁ=mε=mal=ɡʁe=tu=ynə=plε=nə=li=bεʁ=te 16
  ʃa=kynə=sɔ̃=nɛ̃=de=pɑ̃=dɑ̃=sə=sɔ̃=nɛ̃=di=vid=ɥa=li=te 15
  e=puʁ=tɑ̃=dø=zamə=fɔʁ=tə=mɑ̃=a=ta=ʃe 11

  siʒə=dwa=mu=ʁiʁ=puʁ=vi=vʁə=sə=la=sε=to=ke 12
  bjɛ̃=dε=ʒɑ̃=di=ʁɔ̃kə=sε=tεɡ=za=ʒe=ʁe 10
  il=nə=sa=ve=pakə=sε=la=ma=dεs=ti=ne 11
  kɔməa=ʁis=tɔ=tə=ʒə=lε=εk=spe=ʁi=mɑ̃=te 11
  ynəa=mə=dɑ̃=dø=kɔʁ=lyl=ti=mə=a=mi=tje 11

  də=tεl=lə=pa=ʁɔ=lə=ʒə=sε 8
  sɔ̃=ti=nad=mi=si=blə=za=εk=spʁi=me 10
  mεʒə=nə=mə=tε=ʁε=pa=o=ʁis=kə=də=vu=ʃɔ=ke 13
  kaʁ=o=ʒuʁ=dɥi=εllə=fɔ̃=paʁ=tidə=ma=ve=ʁi=te 12
  a=vu=də=lak=sεp=te 6

  sə=ʁə=ɡaʁ=po=ze=syʁ=mwa=ε=kɔmə=lə=sjεl=e=twa=le 14
  a=pε=zɑ̃=e=ɡi=de=paʁ=las=tʁə=dy=bɔ̃=bεʁ=ʒe 13
  il=i=ɑ̃=na=ki=ʃεʁʃəy=nə=vi=dy=ʁɑ̃=sɑ̃=tʁu=ve 13
  puʁ=kwa=ʒə=nə=lə=so=ʁε=pø=tεtʁə=ʒa=mε 11
  sε=syʁ=mwakə=la=ɡʁasə=di=vi=nə=sε=pɑ̃=ʃe 11

  sε=ʒys=təœ̃=kadokə=ʒə=nə=pø=me=ʁi=te 10
  εlləε=vənɥ=a=mwa=ɑ̃=si=lɑ̃sə=sɑ̃=ɡʁɑ̃=ze=kla 11
  puʁ=kɑ̃=na=mi=tje=ʒə=swa=zɑ̃=fɛ̃=kɔ̃=ble 11
  ʒə=be=ni=ʁε=tu=to=lɔ̃=dε=za=ne 10
  sə=ʒuʁ=εs=tœʁ=u=ʒə=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 10

PostScriptum

L’amitié véritable, c’est une âme dans deux corps. Aristote
A Esther

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/09/2005 22:03Cindy Limpens

Quel beau cadeau tu lui fais avec ce magnifique poème....(F)
Au plaisir...{}

Auteur de Poésie
13/01/2006 14:40Lyriste_Elfe

magnifique. . .
amitié

Auteur de Poésie
13/01/2006 14:41Lyriste_Elfe

magnifique. . .
amitié

Auteur de Poésie
19/08/2006 18:526o¤p~sérenity~l¤o90

et bien la seule a dire c’est que tu as completement raison mais en plus c’est un sublime hommage que tu lui a fait!

~Cascada~

Auteur de Poésie
05/11/2008 00:296o¤p~sérenity~l¤o90

je redécouvre ce poème, et j’avoue que je m’y suis encore laissée prendre. Tu as bien raison.
Je pense avoir trouvé cette autre âme, mais ne laisses pas celle que tu as s’enfuir, cela serait bien dommage.
Merci pour cette belle poésie, Théa....(f)