Poème-France.com

Poeme : Si Triste HorizonSi Triste Horizon

Comtemplant l’horizon, le regard évasif
Dans le lointain un son déchirant comme une griffe
Je ne peux oublier que tu fus mon âme sœur
À voulloir t’espérer, j’en perdis le bonheur

Ces jours qui défilent sans chasser ton image
D’une encre indélébile ont gravé ton visage
Sans pouvoir le toucher ni même l’entrevoir
Je me sens égaré, si près du désespoir

Tu n’est plus devant moi, ton sourire éclatant
De tes éclats de voix il ne reste que le vent
Seul au monde je reste devant ton piedestal
Ruminant ma détresse, de ce vide qui fait mal

Nos amis qui me dise que ce n’est pas la fin
De ces mots qui me brise tende- t’il leurs mains
Les parôles sont aîsées, le réconfort facile
Sans vouloir partager, on peut vivre tranquille

Nous sommes tous si seul et pourtant si nombreux
Que le simple linceul n’est jamais fait pour deux
Si la vie veut me fuir qu’elle le fasse maintenant
Je ne veux plus souffrir, je ne suis qu’un enfant
Thierry

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmtɑ̃plɑ̃ lɔʁizɔ̃, lə ʁəɡaʁ evazif
dɑ̃ lə lwɛ̃tɛ̃ œ̃ sɔ̃ deʃiʁɑ̃ kɔmə ynə ɡʁifə
ʒə nə pøz- ublje kə ty fy mɔ̃n- amə sœʁ
a vulwaʁ tεspeʁe, ʒɑ̃ pεʁdi lə bɔnœʁ

sε ʒuʁ ki defile sɑ̃ ʃase tɔ̃n- imaʒə
dynə ɑ̃kʁə ɛ̃delebilə ɔ̃ ɡʁave tɔ̃ vizaʒə
sɑ̃ puvwaʁ lə tuʃe ni mεmə lɑ̃tʁəvwaʁ
ʒə mə sɑ̃sz- eɡaʁe, si pʁε dy dezεspwaʁ

ty nε plys dəvɑ̃ mwa, tɔ̃ suʁiʁə eklatɑ̃
də tεz- ekla də vwa il nə ʁεstə kə lə vɑ̃
səl o mɔ̃də ʒə ʁεstə dəvɑ̃ tɔ̃ pjeεstal
ʁyminɑ̃ ma detʁεsə, də sə vidə ki fε mal

noz- ami ki mə dizə kə sə nε pa la fɛ̃
də sε mo ki mə bʁizə tɑ̃də til lœʁ mɛ̃
lε paʁolə sɔ̃t- εze, lə ʁekɔ̃fɔʁ fasilə
sɑ̃ vulwaʁ paʁtaʒe, ɔ̃ pø vivʁə tʁɑ̃kjə

nu sɔmə tus si səl e puʁtɑ̃ si nɔ̃bʁø
kə lə sɛ̃plə lɛ̃səl nε ʒamε fε puʁ dø
si la vi vø mə fɥiʁ kεllə lə fasə mɛ̃tənɑ̃
ʒə nə vø plys sufʁiʁ, ʒə nə sɥi kœ̃n- ɑ̃fɑ̃