Poème-France.com

Poeme : Petite Fille De 15 AnsPetite Fille De 15 Ans

Petite fille de 15 ans, tu aimes un homme beaucoup trop vieux
Ne gache pas tes sentiments, pour un espoir qui n’aura lieu
Jamais nous ne serons amants, je ne peut-être qu’un ami
Si c’est pour toi désespérant, sache que tu as toute la vie

Un jour viendra ton petit prince, il te dira des doux je t’aime
Tu penseras pour lui « j’en pince », et tu deviendras sa sirène
Alors tu oublieras qu’un jour, un homme trop vieux eu existé
Qu’en voullant lui donner l’amour, t’aurais perdu ta liberté

Chacun son heure, son moment, le mien est venu avant toi
Mais je suis fier à cet instant, que tu ais vu l’amour en moi
Tu auras toujours une place, dans ce cœur de pierre, croyais-tu
Une petite dédicasse, fragile comme le moindre fétu

Petite fille de 15 ans, ne pense pas que l’age est roi
Pour faire l’amour tu as le temps, d’être bien sûr que c’est ton choix
Inéxorable, le temps s’écoule, ouvrant les portes du futur
Et cette jeunesse qui te saoule, s’enfuieras comme une gageure
Thierry

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pətitə fijə də kɛ̃zə ɑ̃, ty εməz- œ̃n- ɔmə boku tʁo vjø
nə ɡaʃə pa tε sɑ̃timɑ̃, puʁ œ̃n- εspwaʁ ki noʁa ljø
ʒamε nu nə səʁɔ̃z- amɑ̃, ʒə nə pø tεtʁə kœ̃n- ami
si sε puʁ twa dezεspeʁɑ̃, saʃə kə ty a tutə la vi

œ̃ ʒuʁ vjɛ̃dʁa tɔ̃ pəti pʁɛ̃sə, il tə diʁa dε du ʒə tεmə
ty pɑ̃səʁa puʁ lɥi « ʒɑ̃ pɛ̃sə », e ty dəvjɛ̃dʁa sa siʁεnə
alɔʁ ty ubljəʁa kœ̃ ʒuʁ, œ̃n- ɔmə tʁo vjøz- y εɡziste
kɑ̃ vulɑ̃ lɥi dɔne lamuʁ, toʁε pεʁdy ta libεʁte

ʃakœ̃ sɔ̃n- œʁ, sɔ̃ mɔmɑ̃, lə mjɛ̃ ε vəny avɑ̃ twa
mε ʒə sɥi fje a sεt ɛ̃stɑ̃, kə ty εs vy lamuʁ ɑ̃ mwa
ty oʁa tuʒuʁz- ynə plasə, dɑ̃ sə kœʁ də pjeʁə, kʁwajε ty
ynə pətitə dedikasə, fʁaʒilə kɔmə lə mwɛ̃dʁə fety

pətitə fijə də kɛ̃zə ɑ̃, nə pɑ̃sə pa kə laʒə ε ʁwa
puʁ fεʁə lamuʁ ty a lə tɑ̃, dεtʁə bjɛ̃ syʁ kə sε tɔ̃ ʃwa
ineksɔʁablə, lə tɑ̃ sekulə, uvʁɑ̃ lε pɔʁtə- dy fytyʁ
e sεtə ʒənεsə ki tə saulə, sɑ̃fɥjəʁa kɔmə ynə ɡaʒəʁə