Poème-France.com

Poeme : Oublie-ToiOublie-Toi

Le mépris n’est pas solution, il nous détruit nous rendant con
Et si demain n’est que prison, on perd le ch’min de la raison
S’en vouloir doit être normal, c’est un reflexe quand on a mal
Mais pour que ce ne soit fatal, tu te dois de trouver ton « Grâal »

Tu pense que ce monde est désert, que la plupart sont trop fier
Qu’aujourd’hui c’est moins bien qu’hier, que ton avenir c’est le cimetière
Mais si la terre ne tourne plus, que tu te sents beaucoup trop nu
Quitte cet habit de vertu, qui fait de toi une inconue

Il ne faut pas toujours croîre, que pour survivre il y a l’espoir
Si tu te perd dans se couloir, tes jours seront toujours des soirs
Alors il faut que tu t’oublis, que tu t’offre enfin à la vie
Croire que demain sera béni et le soleil bercera tes nuits

Si tout au fond tu te méprise, tu t’en voudra quoi qu’on en dise
Ton bonheur dépend que de toi, fuit le passé c’est le bon choix
Thierry

PostScriptum

Pour quelqu’un qui a du mal à passé à autre chose. . . . . . . . . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə mepʁi nε pa sɔlysjɔ̃, il nu detʁɥi nu ʁɑ̃dɑ̃ kɔ̃
e si dəmɛ̃ nε kə pʁizɔ̃, ɔ̃ pεʁ lə ʃmɛ̃ də la ʁεzɔ̃
sɑ̃ vulwaʁ dwa εtʁə nɔʁmal, sεt- œ̃ ʁəflεksə kɑ̃t- ɔ̃n- a mal
mε puʁ kə sə nə swa fatal, ty tə dwa də tʁuve tɔn « ɡʁaal »

ty pɑ̃sə kə sə mɔ̃də ε dezεʁ, kə la plypaʁ sɔ̃ tʁo fje
koʒuʁdɥi sε mwɛ̃ bjɛ̃ kjεʁ, kə tɔ̃n- avəniʁ sε lə simətjεʁə
mε si la teʁə nə tuʁnə plys, kə ty tə sɑ̃ boku tʁo ny
kitə sεt-abi də vεʁty, ki fε də twa ynə ɛ̃kɔnɥ

il nə fo pa tuʒuʁ kʁwaʁə, kə puʁ syʁvivʁə il i a lεspwaʁ
si ty tə pεʁ dɑ̃ sə kulwaʁ, tε ʒuʁ səʁɔ̃ tuʒuʁ dε swaʁ
alɔʁz- il fo kə ty tubli, kə ty tɔfʁə ɑ̃fɛ̃ a la vi
kʁwaʁə kə dəmɛ̃ səʁa beni e lə sɔlεj bεʁsəʁa tε nɥi

si tut- o fɔ̃ ty tə mepʁizə, ty tɑ̃ vudʁa kwa kɔ̃n- ɑ̃ dizə
tɔ̃ bɔnœʁ depɑ̃ kə də twa, fɥi lə pase sε lə bɔ̃ ʃwa