Poème-France.com

Poeme : Ma Maitresse La… Mort…Ma Maitresse La… Mort…

C’est malheureux, tous les jours me reproché
Des choses qui ne sont jamais arrivés
Parfois je me demande si dans le fond de toi
De t’avoir trompé, tu ne voudrais pas
Pour que les gens te plaignent
De cette situation
Même si j’en saigne
Je te redonnerais mon nom
Mais comment faire
Pour te prouver ma sincérité
Il ne me reste plus qu’à me taire
Ou la rencontrer
Cette femme
Qui me donnera tort
Paix à mon âme
Elle s’appelle MORT
Tifeufeu

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sε maləʁø, tus lε ʒuʁ mə ʁəpʁoʃe
dε ʃozə ki nə sɔ̃ ʒamεz- aʁive
paʁfwa ʒə mə dəmɑ̃də si dɑ̃ lə fɔ̃ də twa
də tavwaʁ tʁɔ̃pe, ty nə vudʁε pa
puʁ kə lε ʒɑ̃ tə plεɲe
də sεtə sitɥasjɔ̃
mεmə si ʒɑ̃ sεɲə
ʒə tə ʁədɔnəʁε mɔ̃ nɔ̃
mε kɔmɑ̃ fεʁə
puʁ tə pʁuve ma sɛ̃seʁite
il nə mə ʁεstə plys ka mə tεʁə
u la ʁɑ̃kɔ̃tʁe
sεtə famə
ki mə dɔnəʁa tɔʁ
pε a mɔ̃n- amə
εllə sapεllə mɔʁ