Poème-France.com

Poeme : … Il Ne Me Reste Que Les Rêves…… Il Ne Me Reste Que Les Rêves…

Il ne me reste que les rêves pour m’accrocher à toi
Simples chimères au doux parfum de tes bras
Quand la raison me pousse à oublier que j’ai aimé
Repos d’un cœur loin de tes champs de blés

Blessures d’une histoire où les larmes saignent encore
Rivière au destin indécis, la vie s’exsangue de bonheur
Brume d’un lointain passé où fleure le parfum de ta peau
Ma plume en deuil, l’encre a mis à mort mes mots

Le vent emporte ma feuille au souffle de nos vies
La voix envoûtante des abîmes, charme d’un délice
Marcher vers ma flamme qui s’éteint, fin du supplice
Entaille d’un ange, fermer l’âme à tous ces bruits

Il ne me reste que tes songes pour me rapprocher de toi
Fenêtres ouvertes vers cette vie disparue, au loin
Empreintes gravées sur mon cœur, images d’un incertain
Perdure cette peine, ruisseaux gravés, là en moi

Garder ton cœur comme une ombre aux fumées éphémères
Brisures d’un amour avorté, caché là au fond de mes vers
Onde de nuit, mes larmes se confondent dans ma démence
Echo d’un bonheur où les blessures se font un peu plus silences

Les clés d’un bonheur perdu aux abysses de nos draps
Ailes d’un bonheur envolées, repos des bruits de soie
Etreintes sourdes, les murs sont devenus aphones
Espoir pour un soleil éternel, nos cœurs syntones
Tifeufeu

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il nə mə ʁεstə kə lε ʁεvə puʁ makʁoʃe a twa
sɛ̃plə ʃimεʁəz- o du paʁfœ̃ də tε bʁa
kɑ̃ la ʁεzɔ̃ mə pusə a ublje kə ʒε εme
ʁəpo dœ̃ kœʁ lwɛ̃ də tε ʃɑ̃ də ble

blesyʁə dynə istwaʁə u lε laʁmə- sεɲe ɑ̃kɔʁə
ʁivjεʁə o dεstɛ̃ ɛ̃desi, la vi sεksɑ̃ɡ də bɔnœʁ
bʁymə dœ̃ lwɛ̃tɛ̃ pase u flœʁə lə paʁfœ̃ də ta po
ma plymə ɑ̃ dəj, lɑ̃kʁə a miz- a mɔʁ mε mo

lə vɑ̃ ɑ̃pɔʁtə ma fœjə o suflə də no vi
la vwa ɑ̃vutɑ̃tə dεz- abimə, ʃaʁmə dœ̃ delisə
maʁʃe vεʁ ma flamə ki setɛ̃, fɛ̃ dy syplisə
ɑ̃tajə dœ̃n- ɑ̃ʒə, fεʁme lamə a tus sε bʁɥi

il nə mə ʁεstə kə tε sɔ̃ʒə puʁ mə ʁapʁoʃe də twa
fənεtʁəz- uvεʁtə- vεʁ sεtə vi dispaʁy, o lwɛ̃
ɑ̃pʁɛ̃tə ɡʁave syʁ mɔ̃ kœʁ, imaʒə dœ̃n- ɛ̃sεʁtɛ̃
pεʁdyʁə sεtə pεnə, ʁɥiso ɡʁave, la ɑ̃ mwa

ɡaʁde tɔ̃ kœʁ kɔmə ynə ɔ̃bʁə o fymez- efemεʁə
bʁizyʁə dœ̃n- amuʁ avɔʁte, kaʃe la o fɔ̃ də mε vεʁ
ɔ̃də də nɥi, mε laʁmə- sə kɔ̃fɔ̃de dɑ̃ ma demɑ̃sə
εʃo dœ̃ bɔnœʁ u lε blesyʁə sə fɔ̃ œ̃ pø plys silɑ̃sə

lε kle dœ̃ bɔnœʁ pεʁdy oz- abisə də no dʁa
εlə dœ̃ bɔnœʁ ɑ̃vɔle, ʁəpo dε bʁɥi də swa
εtʁɛ̃tə suʁdə, lε myʁ sɔ̃ dəvənysz- afɔnə
εspwaʁ puʁ œ̃ sɔlεj etεʁnεl, no kœʁ sɛ̃tɔnə