Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : … Il Ne Me Reste Que Les Rêves…

Poème - Sans Thème -
Publié le 16/05/2011 20:08

L'écrit contient 241 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Tifeufeu

… Il Ne Me Reste Que Les Rêves…

Il ne me reste que les rêves pour m’accrocher à toi
Simples chimères au doux parfum de tes bras
Quand la raison me pousse à oublier que j’ai aimé
Repos d’un cœur loin de tes champs de blés

Blessures d’une histoire où les larmes saignent encore
Rivière au destin indécis, la vie s’exsangue de bonheur
Brume d’un lointain passé où fleure le parfum de ta peau
Ma plume en deuil, l’encre a mis à mort mes mots

Le vent emporte ma feuille au souffle de nos vies
La voix envoûtante des abîmes, charme d’un délice
Marcher vers ma flamme qui s’éteint, fin du supplice
Entaille d’un ange, fermer l’âme à tous ces bruits

Il ne me reste que tes songes pour me rapprocher de toi
Fenêtres ouvertes vers cette vie disparue, au loin
Empreintes gravées sur mon cœur, images d’un incertain
Perdure cette peine, ruisseaux gravés, là en moi

Garder ton cœur comme une ombre aux fumées éphémères
Brisures d’un amour avorté, caché là au fond de mes vers
Onde de nuit, mes larmes se confondent dans ma démence
Echo d’un bonheur où les blessures se font un peu plus silences

Les clés d’un bonheur perdu aux abysses de nos draps
Ailes d’un bonheur envolées, repos des bruits de soie
Etreintes sourdes, les murs sont devenus aphones
Espoir pour un soleil éternel, nos cœurs syntones
 • Pieds Hyphénique: … Il Ne Me Reste Que Les Rêves…

  il=ne=me=res=te=que=les=rê=ves=pour=mac=cro=cher=à=toi 15
  sim=ples=chi=mè=res=au=doux=par=fum=de=tes=bras 12
  quand=la=rai=son=me=pous=seà=ou=blier=que=jai=ai=mé 13
  re=pos=dun=cœur=loin=de=tes=champs=de=blés 10

  bles=su=res=du=ne=his=toi=re=où=les=lar=mes=sai=gnent=en=core 16
  ri=viè=reau=des=tin=in=dé=cis=la=vie=sex=san=gue=de=bon=heur 16
  bru=me=dun=loin=tain=pas=sé=où=fleu=re=le=par=fum=de=ta=peau 16
  ma=plu=meen=deuil=len=crea=mis=à=mort=mes=mots 11

  le=vent=em=por=te=ma=feu=illeau=souf=fle=de=nos=vies 13
  la=voix=en=voû=tan=te=des=a=bîmes=char=me=dun=dé=lice 14
  mar=cher=vers=ma=flam=me=qui=sé=teint=fin=du=sup=plice 13
  en=tail=le=dun=ange=fer=mer=lâ=meà=tous=ces=bruits 12

  il=ne=me=res=te=que=tes=son=ges=pour=me=rap=pro=cher=de=toi 16
  fe=nê=tres=ou=ver=tes=vers=cet=te=vie=dis=parue=au=loin 14
  em=prein=tes=gra=vées=sur=mon=cœur=i=ma=ges=dun=in=cer=tain 15
  per=du=re=cet=te=peine=ruis=seaux=gra=vés=là=en=moi 13

  gar=der=ton=cœur=com=meu=ne=om=breaux=fu=mées=é=phé=mères 14
  bri=su=res=dun=a=mour=a=vor=té=ca=ché=là=au=fond=de=mes=vers 17
  on=de=de=nuit=mes=lar=mes=se=con=fon=dent=dans=ma=dé=mence 15
  echo=dun=bon=heur=où=les=bles=su=res=se=font=un=peu=plus=si=lences 16

  les=clés=dun=bon=heur=per=du=aux=a=bys=ses=de=nos=draps 14
  ai=les=dun=bon=heur=en=volées=re=pos=des=bruits=de=soie 13
  etrein=tes=sourdes=les=murs=sont=de=ve=nus=a=phones 11
  es=poir=pour=un=so=leil=é=ter=nel=nos=cœurs=syn=tones 13
 • Phonétique : … Il Ne Me Reste Que Les Rêves…

  il nə mə ʁεstə kə lε ʁεvə puʁ makʁoʃe a twa
  sɛ̃plə ʃimεʁəz- o du paʁfœ̃ də tε bʁa
  kɑ̃ la ʁεzɔ̃ mə pusə a ublje kə ʒε εme
  ʁəpo dœ̃ kœʁ lwɛ̃ də tε ʃɑ̃ də ble

  blesyʁə dynə istwaʁə u lε laʁmə- sεɲe ɑ̃kɔʁə
  ʁivjεʁə o dεstɛ̃ ɛ̃desi, la vi sεksɑ̃ɡ də bɔnœʁ
  bʁymə dœ̃ lwɛ̃tɛ̃ pase u fləʁə lə paʁfœ̃ də ta po
  ma plymə ɑ̃ dəj, lɑ̃kʁə a miz- a mɔʁ mε mo

  lə vɑ̃ ɑ̃pɔʁtə ma fœjə o suflə də no vi
  la vwa ɑ̃vutɑ̃tə dεz- abimə, ʃaʁmə dœ̃ delisə
  maʁʃe vεʁ ma flamə ki setɛ̃, fɛ̃ dy syplisə
  ɑ̃tajə dœ̃n- ɑ̃ʒə, fεʁme lamə a tus sε bʁɥi

  il nə mə ʁεstə kə tε sɔ̃ʒə puʁ mə ʁapʁoʃe də twa
  fənεtʁəz- uvεʁtə- vεʁ sεtə vi dispaʁy, o lwɛ̃
  ɑ̃pʁɛ̃tə ɡʁave syʁ mɔ̃ kœʁ, imaʒə dœ̃n- ɛ̃sεʁtɛ̃
  pεʁdyʁə sεtə pεnə, ʁɥiso ɡʁave, la ɑ̃ mwa

  ɡaʁde tɔ̃ kœʁ kɔmə ynə ɔ̃bʁə o fymez- efemεʁə
  bʁizyʁə dœ̃n- amuʁ avɔʁte, kaʃe la o fɔ̃ də mε vεʁ
  ɔ̃də də nɥi, mε laʁmə- sə kɔ̃fɔ̃de dɑ̃ ma demɑ̃sə
  εʃo dœ̃ bɔnœʁ u lε blesyʁə sə fɔ̃ œ̃ pø plys silɑ̃sə

  lε kle dœ̃ bɔnœʁ pεʁdy oz- abisə də no dʁa
  εlə dœ̃ bɔnœʁ ɑ̃vɔle, ʁəpo dε bʁɥi də swa
  εtʁɛ̃tə suʁdə, lε myʁ sɔ̃ dəvənysz- afɔnə
  εspwaʁ puʁ œ̃ sɔlεj etεʁnεl, no kœʁ sɛ̃tɔnə
 • Pieds Phonétique : … Il Ne Me Reste Que Les Rêves…

  il=nə=mə=ʁεs=tə=kə=lε=ʁε=və=puʁ=ma=kʁo=ʃe=a=twa 15
  sɛ̃=plə=ʃi=mε=ʁə=zo=du=paʁ=fœ̃=də=tε=bʁa 12
  kɑ̃=la=ʁε=zɔ̃=mə=pu=səa=u=blj=e=kə=ʒε=ε=me 14
  ʁə=po=dœ̃=kœʁ=lwɛ̃=də=tε=ʃɑ̃=də=ble 10

  ble=sy=ʁə=dy=nə=is=twa=ʁə=u=lε=laʁ=mə=sε=ɲe=ɑ̃=kɔʁə 16
  ʁi=vjε=ʁəo=dεs=tɛ̃=ɛ̃=de=si=la=vi=sεk=sɑ̃ɡ=də=bɔ=nœʁ 15
  bʁy=mə=dœ̃=lwɛ̃=tɛ̃=pa=se=u=flə=ʁə=lə=paʁ=fœ̃=də=ta=po 16
  ma=ply=məɑ̃=dəj=lɑ̃=kʁəa=mi=za=mɔʁ=mε=mo 11

  lə=vɑ̃=ɑ̃=pɔʁ=tə=ma=fœ=jəo=su=flə=də=no=vi 13
  la=vwa=ɑ̃=vu=tɑ̃=tə=dε=za=bimə=ʃaʁ=mə=dœ̃=de=lisə 14
  maʁ=ʃe=vεʁ=ma=fla=mə=ki=se=tɛ̃=fɛ̃=dy=sy=plisə 13
  ɑ̃=ta=jə=dœ̃=nɑ̃ʒə=fεʁ=me=la=məa=tus=sε=bʁɥi 12

  il=nə=mə=ʁεs=tə=kə=tε=sɔ̃=ʒə=puʁ=mə=ʁa=pʁo=ʃe=də=twa 16
  fə=nε=tʁə=zu=vεʁ=tə=vεʁ=sε=tə=vi=dis=pa=ʁy=o=lwɛ̃ 15
  ɑ̃=pʁɛ̃=tə=ɡʁa=ve=syʁ=mɔ̃=kœʁ=i=ma=ʒə=dœ̃=nɛ̃=sεʁ=tɛ̃ 15
  pεʁ=dy=ʁə=sε=tə=pεnə=ʁɥi=so=ɡʁa=ve=la=ɑ̃=mwa 13

  ɡaʁ=de=tɔ̃=kœʁ=kɔ=məy=nə=ɔ̃=bʁəo=fy=me=ze=fe=mεʁə 14
  bʁi=zy=ʁə=dœ̃=na=muʁ=a=vɔʁ=te=ka=ʃe=la=o=fɔ̃=də=mε=vεʁ 17
  ɔ̃=də=də=nɥi=mε=laʁ=mə=sə=kɔ̃=fɔ̃=de=dɑ̃=ma=de=mɑ̃sə 15
  ε=ʃo=dœ̃=bɔ=nœʁ=u=lε=ble=sy=ʁə=sə=fɔ̃=œ̃=pø=plys=si=lɑ̃sə 17

  lε=kle=dœ̃=bɔ=nœʁ=pεʁ=dy=o=za=bi=sə=də=no=dʁa 14
  ε=lə=dœ̃=bɔ=nœʁ=ɑ̃=vɔ=le=ʁə=po=dε=bʁɥi=də=swa 14
  ε=tʁɛ̃=tə=suʁdə=lε=myʁ=sɔ̃=də=və=nys=za=fɔnə 12
  εs=pwaʁ=puʁ=œ̃=sɔ=lεj=e=tεʁ=nεl=no=kœʁ=sɛ̃=tɔnə 13

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/05/2011 17:09Indienne

Tres joli!!!!!!