Poème-France.com

Poeme : … Orientale…… Orientale…

Ton visage masqué et le corps enveloppé de voiles
Où seul les yeux apparaissent, pour moi tu danses à l’orientale
Tu t’effeuilles petit à petit, telle une fleur qui perd ces pétales
Pour faire disparaître ta corolle, et laisser opérer le charme
Tu bouges au son d’une musique douce et enveloppante
Le bassin battant un rythme langoureux et envoûtant
Peu à peu les voiles s’envolent au gré du vent
Je ne cherche pas à les rattraper, je les regarde seulement
Tu te dévoiles, tes yeux toujours plongés dans les miens
Devant ce spectacle qui s’offre à moi, je ne dis plus rien
De voir ton corps à nu… j’en perds patience
Prendre ton temps… sera ma pénitence
Le mouvement harmonieux de tes mains m’hypnotise
Tu me tiens, et tu joues avec moi à ta guise
Mon cœur à jamais pris dans tes filets
Pour toi maintenant, des mots d’amour je ne fais que tisser
Tifeufeu

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tɔ̃ vizaʒə maske e lə kɔʁz- ɑ̃vəlɔpe də vwalə
u səl lεz- iøz- apaʁεse, puʁ mwa ty dɑ̃səz- a lɔʁjɛ̃talə
ty tefœjə pəti a pəti, tεllə ynə flœʁ ki pεʁ sε petalə
puʁ fεʁə dispaʁεtʁə ta kɔʁɔlə, e lεse ɔpeʁe lə ʃaʁmə
ty buʒəz- o sɔ̃ dynə myzikə dusə e ɑ̃vəlɔpɑ̃tə
lə basɛ̃ batɑ̃ œ̃ ʁitmə lɑ̃ɡuʁøz- e ɑ̃vutɑ̃
pø a pø lε vwalə sɑ̃vɔle o ɡʁe dy vɑ̃
ʒə nə ʃεʁʃə pa a lε ʁatʁape, ʒə lε ʁəɡaʁdə sələmɑ̃
ty tə devwalə, tεz- iø tuʒuʁ plɔ̃ʒe dɑ̃ lε mjɛ̃
dəvɑ̃ sə spεktaklə ki sɔfʁə a mwa, ʒə nə di plys ʁjɛ̃
də vwaʁ tɔ̃ kɔʁz- a ny… ʒɑ̃ pεʁd pasjɑ̃sə
pʁɑ̃dʁə tɔ̃ tɑ̃… səʁa ma penitɑ̃sə
lə muvəmɑ̃-aʁmɔnjø də tε mɛ̃ mipnɔtizə
ty mə tjɛ̃, e ty ʒuz- avεk mwa a ta ɡizə
mɔ̃ kœʁ a ʒamε pʁi dɑ̃ tε filε
puʁ twa mɛ̃tənɑ̃, dε mo damuʁ ʒə nə fε kə tise