Poème-France.com

Poeme : … Et Si…… Et Si…

Et si on se donnait le temps de relire notre histoire
Et si on prenaient le temps de réécrire nos mémoires
Combler les pages restées blanches et sans écrits
Pour refaire ce que l’on veut de notre vie

Notre amour est plus fort que tout
Et je ne veux pas en voir le bout
L’apercevoir, c’est se dire que tout est fini
Et moi je n’en ai pas envie

C’est une histoire d’amour, une histoire sans fin
Te garder près de moi et ne plus te lâcher la main
Je me contenterai de tes mots dits aux hasard
De tes non-dits et de tes regards

Je sais que je ne te vois pas avec mes yeux
Mais je te vois avec mon cœur
C’est lui qui voit les plus belles couleurs
Celles pour être heureux

Pour nous deux et pour toujours
Je referai le monde, je le referai dans l’amour
J’effacerai tous les mauvais jours et tous nos problèmes
Tout simplement pour te dire « JE T’AIME »
Tifeufeu

PostScriptum

avec des. . . . . si. . . . . on refait le monde
alors pourquoi pas nos amours. . . . . . . . . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

e si ɔ̃ sə dɔnε lə tɑ̃ də ʁəliʁə nɔtʁə istwaʁə
e si ɔ̃ pʁənε lə tɑ̃ də ʁeekʁiʁə no memwaʁə
kɔ̃ble lε paʒə ʁεste blɑ̃ʃəz- e sɑ̃z- ekʁi
puʁ ʁəfεʁə sə kə lɔ̃ vø də nɔtʁə vi

nɔtʁə amuʁ ε plys fɔʁ kə tu
e ʒə nə vø pa ɑ̃ vwaʁ lə bu
lapεʁsəvwaʁ, sε sə diʁə kə tut- ε fini
e mwa ʒə nɑ̃n- ε pa ɑ̃vi

sεt- ynə istwaʁə damuʁ, ynə istwaʁə sɑ̃ fɛ̃
tə ɡaʁde pʁε də mwa e nə plys tə laʃe la mɛ̃
ʒə mə kɔ̃tɑ̃təʁε də tε mo diz- o-azaʁ
də tε nɔ̃ diz- e də tε ʁəɡaʁd

ʒə sε kə ʒə nə tə vwa pa avεk mεz- iø
mε ʒə tə vwaz- avεk mɔ̃ kœʁ
sε lɥi ki vwa lε plys bεllə kulœʁ
sεllə puʁ εtʁə œʁø

puʁ nu døz- e puʁ tuʒuʁ
ʒə ʁəfəʁε lə mɔ̃də, ʒə lə ʁəfəʁε dɑ̃ lamuʁ
ʒefasəʁε tus lε movε ʒuʁz- e tus no pʁɔblεmə
tu sɛ̃pləmɑ̃ puʁ tə diʁə « ʒə tεmə »