Poème-France.com

Poeme : Ô Douce Mère ! A DemainÔ Douce Mère ! A Demain

Ô douce mère ! A demain
Ô Mère, tu as fermé la porte de ton dernier jour
Et moi je tourne la page de ta révérence
Je rêve à la lumière du sagace abat jour
Dans l’ombre de ton souvenir ancré à mon enfance
Quand tu m’enveloppais de mille câlins d’amour
J’ai parcouru ton monde par mon absence
Mais tel un soûlard affamé je m’abreuvais
Du vin de tes idées éternelles en turbulence
D’être ce fils toujours omniprésent qui fêtait
Chaque instant de nos vies, ô belle puissance !
J’ai longé admiratif ta vie en oiseau migrateur
Pour entendre ta voix au delà des folies éprouvantes
Ne désirant plus te retrouver près de ton labeur
Celui de mère soucieuse du fils à l’âme insouciante
Dont elle voulait écourter le vagabondage des peurs
Pendant ces ans je me suis confié intensément
A toi mère, dans ta riche éducation de philosophe
Et j’ai trouvé prés de toi, bien heureusement
Tous les réconforts, de moments d’apostrophes
Quand ivre de pleurs, ta pensée me câlinait poliment
Mère tu as fermé, trop tôt le livre de ta sage vie
Et ma raison se sent, seule à son devenir
Elle voudrait écourter, mon voyage de survie
Mais je t’entends me dire : -Tu dois parcourir
- Les chemins de ta pensée come âme affranchie
Ne me laisse pas seul, et continue de m’appartenir
Pour mon devenir, en la force de me tenir à cette certitude
Quand absents nous resteront, ensemble sans souffrir
Nous pourrons nous associer sans fin à ton exactitude
Mon voyage ne s’arrêtera pas là ; Il ira à son jour se périr.
Ð₣C
Modepoete

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o dusə mεʁə ! a dəmɛ̃
o mεʁə, ty a fεʁme la pɔʁtə də tɔ̃ dεʁnje ʒuʁ
e mwa ʒə tuʁnə la paʒə də ta ʁeveʁɑ̃sə
ʒə ʁεvə a la lymjεʁə dy saɡasə aba ʒuʁ
dɑ̃ lɔ̃bʁə də tɔ̃ suvəniʁ ɑ̃kʁe a mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
kɑ̃ ty mɑ̃vəlɔpε də milə kalɛ̃ damuʁ
ʒε paʁkuʁy tɔ̃ mɔ̃də paʁ mɔ̃n- absɑ̃sə
mε tεl œ̃ sulaʁ afame ʒə mabʁəvε
dy vɛ̃ də tεz- idez- etεʁnεlləz- ɑ̃ tyʁbylɑ̃sə
dεtʁə sə fis tuʒuʁz- ɔmnipʁezɑ̃ ki fεtε
ʃakə ɛ̃stɑ̃ də no vi, o bεllə pɥisɑ̃sə !
ʒε lɔ̃ʒe admiʁatif ta vi ɑ̃n- wazo miɡʁatœʁ
puʁ ɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa o dəla dε fɔliz- epʁuvɑ̃tə
nə deziʁɑ̃ plys tə ʁətʁuve pʁε də tɔ̃ labœʁ
səlɥi də mεʁə susjøzə dy fisz- a lamə ɛ̃susjɑ̃tə
dɔ̃ εllə vulε ekuʁte lə vaɡabɔ̃daʒə dε pœʁ
pɑ̃dɑ̃ sεz- ɑ̃ ʒə mə sɥi kɔ̃fje ɛ̃tɑ̃semɑ̃
a twa mεʁə, dɑ̃ ta ʁiʃə edykasjɔ̃ də filozɔfə
e ʒε tʁuve pʁe də twa, bjɛ̃ œʁøzəmɑ̃
tus lε ʁekɔ̃fɔʁ, də mɔmɑ̃ dapɔstʁɔfə
kɑ̃t- ivʁə də plœʁ, ta pɑ̃se mə kalinε pɔlime
mεʁə ty a fεʁme, tʁo to lə livʁə də ta saʒə vi
e ma ʁεzɔ̃ sə sɑ̃, sələ a sɔ̃ dəvəniʁ
εllə vudʁε ekuʁte, mɔ̃ vwajaʒə də syʁvi
mε ʒə tɑ̃tɑ̃ mə diʁə : ty dwa paʁkuʁiʁ
lε ʃəmɛ̃ də ta pɑ̃se kɔmə amə afʁɑ̃ʃi
nə mə lεsə pa səl, e kɔ̃tinɥ də mapaʁtəniʁ
puʁ mɔ̃ dəvəniʁ, ɑ̃ la fɔʁsə də mə təniʁ a sεtə sεʁtitydə
kɑ̃t- absɑ̃ nu ʁεstəʁɔ̃, ɑ̃sɑ̃blə sɑ̃ sufʁiʁ
nu puʁʁɔ̃ nuz- asɔsje sɑ̃ fɛ̃ a tɔ̃n- εɡzaktitydə
mɔ̃ vwajaʒə nə saʁεtəʁa pa la, il iʁa a sɔ̃ ʒuʁ sə peʁiʁ.
k