Univers de poésie d'un auteur

Poème:Ô Douce Mère ! A Demain

Le Poème

Ô douce mère ! A demain
Ô Mère, tu as fermé la porte de ton dernier jour
Et moi je tourne la page de ta révérence
Je rêve à la lumière du sagace abat jour
Dans l’ombre de ton souvenir ancré à mon enfance
Quand tu m’enveloppais de mille câlins d’amour
J’ai parcouru ton monde par mon absence
Mais tel un soûlard affamé je m’abreuvais
Du vin de tes idées éternelles en turbulence
D’être ce fils toujours omniprésent qui fêtait
Chaque instant de nos vies, ô belle puissance !
J’ai longé admiratif ta vie en oiseau migrateur
Pour entendre ta voix au delà des folies éprouvantes
Ne désirant plus te retrouver près de ton labeur
Celui de mère soucieuse du fils à l’âme insouciante
Dont elle voulait écourter le vagabondage des peurs
Pendant ces ans je me suis confié intensément
A toi mère, dans ta riche éducation de philosophe
Et j’ai trouvé prés de toi, bien heureusement
Tous les réconforts, de moments d’apostrophes
Quand ivre de pleurs, ta pensée me câlinait poliment
Mère tu as fermé, trop tôt le livre de ta sage vie
Et ma raison se sent, seule à son devenir
Elle voudrait écourter, mon voyage de survie
Mais je t’entends me dire : -Tu dois parcourir
- Les chemins de ta pensée come âme affranchie
Ne me laisse pas seul, et continue de m’appartenir
Pour mon devenir, en la force de me tenir à cette certitude
Quand absents nous resteront, ensemble sans souffrir
Nous pourrons nous associer sans fin à ton exactitude
Mon voyage ne s’arrêtera pas là ; Il ira à son jour se périr.
Ð₣C
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Modepoete

Poète Modepoete

Modepoete a publié sur le site 967 écrits. Modepoete est membre du site depuis l'année 2009.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Ô Douce Mère ! A Demainô=dou=ce=mè=re=a=de=main 8
ô=mère=tu=as=fer=mé=la=por=te=de=ton=der=nier=jour 14
et=moi=je=tour=ne=la=pa=ge=de=ta=ré=vé=ren=ce 14
je=rê=ve=à=la=lu=mière=du=sa=ga=ce=a=bat=jour 14
dans=lom=bre=de=ton=sou=ve=nir=an=cré=à=mon=en=fance 14
quand=tu=men=ve=lop=pais=de=mil=le=câ=lins=da=mour 13
jai=par=cou=ru=ton=mon=de=par=mon=ab=sen=ce 12
mais=tel=un=soû=lard=af=fa=mé=je=ma=breu=vais 12
du=vin=de=tes=i=dées=é=ter=nel=les=en=tur=bu=lence 14
dê=tre=ce=fils=tou=jours=om=ni=pré=sent=qui=fê=tait 13
cha=que=ins=tant=de=nos=vies=ô=bel=le=puis=san=ce 13
jai=lon=gé=ad=mi=ra=tif=ta=vieen=oi=seau=mi=gra=teur 14
pour=enten=dre=ta=voix=au=de=là=des=fo=lies=é=prou=vantes 14
ne=dé=si=rant=plus=te=re=trou=ver=près=de=ton=la=beur 14
ce=lui=de=mère=sou=cieu=se=du=fils=à=lâ=mein=sou=ciante 14
dont=elle=vou=lait=é=cour=ter=le=va=ga=bon=dage=des=peurs 14
pen=dant=ces=ans=je=me=suis=con=fi=é=in=ten=sé=ment 14
a=toi=mère=dans=ta=ri=cheé=du=ca=tion=de=phi=lo=sophe 14
et=jai=trou=vé=prés=de=toi=bien=heu=reu=se=ment 12
tous=les=ré=con=forts=de=mo=ments=da=pos=tro=phes 12
quand=i=vre=de=pleurs=ta=pen=sée=me=câ=li=nait=po=liment 14
mère=tu=as=fer=mé=trop=tôt=le=li=vre=de=ta=sa=ge=vie 15
et=ma=rai=son=se=sent=seu=le=à=son=de=ve=nir 13
el=le=vou=drait=é=cour=ter=mon=voy=a=ge=de=sur=vie 14
mais=je=ten=tends=me=di=re=tu=dois=par=cou=rir 12
les=che=mins=de=ta=pen=sée=co=me=â=me=af=fran=chie 14
ne=me=laisse=pas=seul=et=con=ti=nue=de=map=par=te=nir 14
pour=mon=de=ve=nir=en=la=force=de=me=te=nir=à=cet=te=cer=ti=tude 18
quand=ab=sents=nous=res=te=ront=en=sem=ble=sans=souf=frir 13
nous=pour=rons=nous=as=so=cier=sans=fin=à=ton=exac=ti=tude 14
mon=voy=age=ne=sar=rê=te=ra=pas=là=il=i=ra=à=son=jour=se=pé=rir 19
ð₣c 1
Phonétique : Ô Douce Mère ! A Demaino dusə mεʁə ! a dəmɛ̃
o mεʁə, ty a fεʁme la pɔʁtə də tɔ̃ dεʁnje ʒuʁ
e mwa ʒə tuʁnə la paʒə də ta ʁeveʁɑ̃sə
ʒə ʁεvə a la lymjεʁə dy saɡasə aba ʒuʁ
dɑ̃ lɔ̃bʁə də tɔ̃ suvəniʁ ɑ̃kʁe a mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
kɑ̃ ty mɑ̃vəlɔpε də milə kalɛ̃ damuʁ
ʒε paʁkuʁy tɔ̃ mɔ̃də paʁ mɔ̃n- absɑ̃sə
mε tεl œ̃ sulaʁ afame ʒə mabʁəvε
dy vɛ̃ də tεz- idez- etεʁnεlləz- ɑ̃ tyʁbylɑ̃sə
dεtʁə sə fis tuʒuʁz- ɔmnipʁezɑ̃ ki fεtε
ʃakə ɛ̃stɑ̃ də no vi, o bεllə pɥisɑ̃sə !
ʒε lɔ̃ʒe admiʁatif ta vi ɑ̃n- wazo miɡʁatœʁ
puʁ ɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa o dəla dε fɔliz- epʁuvɑ̃tə
nə deziʁɑ̃ plys tə ʁətʁuve pʁε də tɔ̃ labœʁ
səlɥi də mεʁə susjøzə dy fisz- a lamə ɛ̃susjɑ̃tə
dɔ̃ εllə vulε ekuʁte lə vaɡabɔ̃daʒə dε pœʁ
pɑ̃dɑ̃ sεz- ɑ̃ ʒə mə sɥi kɔ̃fje ɛ̃tɑ̃semɑ̃
a twa mεʁə, dɑ̃ ta ʁiʃə edykasjɔ̃ də filozɔfə
e ʒε tʁuve pʁe də twa, bjɛ̃ œʁøzəmɑ̃
tus lε ʁekɔ̃fɔʁ, də mɔmɑ̃ dapɔstʁɔfə
kɑ̃t- ivʁə də plœʁ, ta pɑ̃se mə kalinε pɔlime
mεʁə ty a fεʁme, tʁo to lə livʁə də ta saʒə vi
e ma ʁεzɔ̃ sə sɑ̃, sələ a sɔ̃ dəvəniʁ
εllə vudʁε ekuʁte, mɔ̃ vwajaʒə də syʁvi
mε ʒə tɑ̃tɑ̃ mə diʁə : ty dwa paʁkuʁiʁ
lε ʃəmɛ̃ də ta pɑ̃se kɔmə amə afʁɑ̃ʃi
nə mə lεsə pa səl, e kɔ̃tinɥ də mapaʁtəniʁ
puʁ mɔ̃ dəvəniʁ, ɑ̃ la fɔʁsə də mə təniʁ a sεtə sεʁtitydə
kɑ̃t- absɑ̃ nu ʁεstəʁɔ̃, ɑ̃sɑ̃blə sɑ̃ sufʁiʁ
nu puʁʁɔ̃ nuz- asɔsje sɑ̃ fɛ̃ a tɔ̃n- εɡzaktitydə
mɔ̃ vwajaʒə nə saʁεtəʁa pa la, il iʁa a sɔ̃ ʒuʁ sə peʁiʁ.
k
Syllabes Phonétique : Ô Douce Mère ! A Demaino=du=sə=mε=ʁə=a=də=mɛ̃ 8
o=mεʁə=ty=a=fεʁ=me=la=pɔʁ=tə=də=tɔ̃=dεʁ=nje=ʒuʁ 14
e=mwa=ʒə=tuʁ=nə=la=pa=ʒə=də=ta=ʁe=ve=ʁɑ̃=sə 14
ʒə=ʁε=və=a=la=ly=mjεʁə=dy=sa=ɡa=sə=a=ba=ʒuʁ 14
dɑ̃=lɔ̃=bʁə=də=tɔ̃=su=və=niʁ=ɑ̃=kʁe=a=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 14
kɑ̃=ty=mɑ̃=və=lɔ=pε=də=mi=lə=ka=lɛ̃=da=muʁ 13
ʒε=paʁ=ku=ʁy=tɔ̃=mɔ̃=də=paʁ=mɔ̃=nab=sɑ̃=sə 12
mε=tεl=œ̃=su=laʁ=a=fa=me=ʒə=ma=bʁə=vε 12
dy=vɛ̃=də=tε=zi=de=ze=tεʁ=nεl=lə=zɑ̃=tyʁ=by=lɑ̃sə 14
dε=tʁə=sə=fis=tu=ʒuʁ=zɔm=ni=pʁe=zɑ̃=ki=fε=tε 13
ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃=də=no=vi=o=bεl=lə=pɥi=sɑ̃=sə 13
ʒε=lɔ̃=ʒe=ad=mi=ʁa=tif=ta=vi=ɑ̃=nwa=zo=mi=ɡʁa=tœʁ 15
puʁ=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=ta=vwa=odə=la=dε=fɔ=li=ze=pʁu=vɑ̃tə 14
nə=de=zi=ʁɑ̃=plys=tə=ʁə=tʁu=ve=pʁε=də=tɔ̃=la=bœʁ 14
səl=ɥidə=mε=ʁə=su=sjø=zə=dy=fis=za=la=məɛ̃=su=sjɑ̃tə 14
dɔ̃=εllə=vu=lε=e=kuʁ=te=lə=va=ɡa=bɔ̃=daʒə=dε=pœʁ 14
pɑ̃=dɑ̃=sε=zɑ̃=ʒə=mə=sɥi=kɔ̃=fj=e=ɛ̃=tɑ̃=se=mɑ̃ 14
a=twa=mεʁə=dɑ̃=ta=ʁi=ʃəe=dy=ka=sjɔ̃=də=fi=lo=zɔfə 14
e=ʒε=tʁu=ve=pʁe=də=twa=bj=ɛ̃=œ=ʁø=zə=mɑ̃ 13
tus=lε=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=də=mɔ=mɑ̃=da=pɔs=tʁɔ=fə 12
kɑ̃=tivʁə=də=plœʁ=ta=pɑ̃=se=mə=ka=li=nε=pɔ=li=me 14
mεʁə=ty=a=fεʁ=me=tʁo=to=lə=li=vʁə=də=ta=sa=ʒə=vi 15
e=ma=ʁε=zɔ̃=sə=sɑ̃=sə=lə=a=sɔ̃=də=və=niʁ 13
εl=lə=vu=dʁε=e=kuʁ=te=mɔ̃=vwa=ja=ʒə=də=syʁ=vi 14
mε=ʒə=tɑ̃=tɑ̃=mə=di=ʁə=ty=dwa=paʁ=ku=ʁiʁ 12
lε=ʃə=mɛ̃=də=ta=pɑ̃=se=kɔ=mə=a=mə=a=fʁɑ̃=ʃi 14
nə=mə=lε=sə=pa=səl=e=kɔ̃=tinɥ=də=ma=paʁ=tə=niʁ 14
puʁ=mɔ̃də=və=niʁ=ɑ̃=la=fɔʁ=sə=də=mə=tə=niʁ=a=sε=tə=sεʁ=ti=tydə 18
kɑ̃=tab=sɑ̃=nu=ʁεs=tə=ʁɔ̃=ɑ̃=sɑ̃=blə=sɑ̃=su=fʁiʁ 13
nu=puʁ=ʁɔ̃=nu=za=sɔ=sje=sɑ̃=fɛ̃=a=tɔ̃=nεɡ=zak=ti=tydə 15
mɔ̃=vwa=jaʒə=nə=sa=ʁε=tə=ʁa=pa=la=il=i=ʁa=a=sɔ̃=ʒuʁ=sə=pe=ʁiʁ 19
k 1

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
01/03/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 24/06/2011 11:26

L'écrit contient 278 mots qui sont répartis dans 1 strophes.