Poeme : Ô Douce Mère ! A Demain

Ô Douce Mère ! A Demain

Ô douce mère ! A demain
Ô Mère, tu as fermé la porte de ton dernier jour
Et moi je tourne la page de ta révérence
Je rêve à la lumière du sagace abat jour
Dans l’ombre de ton souvenir ancré à mon enfance
Quand tu m’enveloppais de mille câlins d’amour
J’ai parcouru ton monde par mon absence
Mais tel un soûlard affamé je m’abreuvais
Du vin de tes idées éternelles en turbulence
D’être ce fils toujours omniprésent qui fêtait
Chaque instant de nos vies, ô belle puissance !
J’ai longé admiratif ta vie en oiseau migrateur
Pour entendre ta voix au delà des folies éprouvantes
Ne désirant plus te retrouver près de ton labeur
Celui de mère soucieuse du fils à l’âme insouciante
Dont elle voulait écourter le vagabondage des peurs
Pendant ces ans je me suis confié intensément
A toi mère, dans ta riche éducation de philosophe
Et j’ai trouvé prés de toi, bien heureusement
Tous les réconforts, de moments d’apostrophes
Quand ivre de pleurs, ta pensée me câlinait poliment
Mère tu as fermé, trop tôt le livre de ta sage vie
Et ma raison se sent, seule à son devenir
Elle voudrait écourter, mon voyage de survie
Mais je t’entends me dire : -Tu dois parcourir
- Les chemins de ta pensée come âme affranchie
Ne me laisse pas seul, et continue de m’appartenir
Pour mon devenir, en la force de me tenir à cette certitude
Quand absents nous resteront, ensemble sans souffrir
Nous pourrons nous associer sans fin à ton exactitude
Mon voyage ne s’arrêtera pas là ; Il ira à son jour se périr.
Ð₣C

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ô Douce Mère ! A Demain

  ô=dou=ce=mè=re=a=de=main 8
  ô=mère=tu=as=fer=mé=la=por=te=de=ton=der=nier=jour 14
  et=moi=je=tour=ne=la=pa=ge=de=ta=ré=vé=ren=ce 14
  je=rê=ve=à=la=lu=mière=du=sa=ga=ce=a=bat=jour 14
  dans=lom=bre=de=ton=sou=ve=nir=an=cré=à=mon=en=fance 14
  quand=tu=men=ve=lop=pais=de=mil=le=câ=lins=da=mour 13
  jai=par=cou=ru=ton=mon=de=par=mon=ab=sen=ce 12
  mais=tel=un=soû=lard=af=fa=mé=je=ma=breu=vais 12
  du=vin=de=tes=i=dées=é=ter=nel=les=en=tur=bu=lence 14
  dê=tre=ce=fils=tou=jours=om=ni=pré=sent=qui=fê=tait 13
  cha=que=ins=tant=de=nos=vies=ô=bel=le=puis=san=ce 13
  jai=lon=gé=ad=mi=ra=tif=ta=vieen=oi=seau=mi=gra=teur 14
  pour=enten=dre=ta=voix=au=de=là=des=fo=lies=é=prou=vantes 14
  ne=dé=si=rant=plus=te=re=trou=ver=près=de=ton=la=beur 14
  ce=lui=de=mère=sou=cieu=se=du=fils=à=lâ=mein=sou=ciante 14
  dont=elle=vou=lait=é=cour=ter=le=va=ga=bon=dage=des=peurs 14
  pen=dant=ces=ans=je=me=suis=con=fi=é=in=ten=sé=ment 14
  a=toi=mère=dans=ta=ri=cheé=du=ca=tion=de=phi=lo=sophe 14
  et=jai=trou=vé=prés=de=toi=bien=heu=reu=se=ment 12
  tous=les=ré=con=forts=de=mo=ments=da=pos=tro=phes 12
  quand=i=vre=de=pleurs=ta=pen=sée=me=câ=li=nait=po=liment 14
  mère=tu=as=fer=mé=trop=tôt=le=li=vre=de=ta=sa=ge=vie 15
  et=ma=rai=son=se=sent=seu=le=à=son=de=ve=nir 13
  el=le=vou=drait=é=cour=ter=mon=voy=a=ge=de=sur=vie 14
  mais=je=ten=tends=me=di=re=tu=dois=par=cou=rir 12
  les=che=mins=de=ta=pen=sée=co=me=â=me=af=fran=chie 14
  ne=me=laisse=pas=seul=et=con=ti=nue=de=map=par=te=nir 14
  pour=mon=de=ve=nir=en=la=force=de=me=te=nir=à=cet=te=cer=ti=tude 18
  quand=ab=sents=nous=res=te=ront=en=sem=ble=sans=souf=frir 13
  nous=pour=rons=nous=as=so=cier=sans=fin=à=ton=exac=ti=tude 14
  mon=voy=age=ne=sar=rê=te=ra=pas=là=il=i=ra=à=son=jour=se=pé=rir 19
  ð₣c 1
 • Phonétique : Ô Douce Mère ! A Demain

  o dusə mεʁə ! a dəmɛ̃
  o mεʁə, ty a fεʁme la pɔʁtə də tɔ̃ dεʁnje ʒuʁ
  e mwa ʒə tuʁnə la paʒə də ta ʁeveʁɑ̃sə
  ʒə ʁεvə a la lymjεʁə dy saɡasə aba ʒuʁ
  dɑ̃ lɔ̃bʁə də tɔ̃ suvəniʁ ɑ̃kʁe a mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
  kɑ̃ ty mɑ̃vəlɔpε də milə kalɛ̃ damuʁ
  ʒε paʁkuʁy tɔ̃ mɔ̃də paʁ mɔ̃n- absɑ̃sə
  mε tεl œ̃ sulaʁ afame ʒə mabʁəvε
  dy vɛ̃ də tεz- idez- etεʁnεlləz- ɑ̃ tyʁbylɑ̃sə
  dεtʁə sə fis tuʒuʁz- ɔmnipʁezɑ̃ ki fεtε
  ʃakə ɛ̃stɑ̃ də no vi, o bεllə pɥisɑ̃sə !
  ʒε lɔ̃ʒe admiʁatif ta vi ɑ̃n- wazo miɡʁatœʁ
  puʁ ɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa o dəla dε fɔliz- epʁuvɑ̃tə
  nə deziʁɑ̃ plys tə ʁətʁuve pʁε də tɔ̃ labœʁ
  səlɥi də mεʁə susjøzə dy fisz- a lamə ɛ̃susjɑ̃tə
  dɔ̃ εllə vulε ekuʁte lə vaɡabɔ̃daʒə dε pœʁ
  pɑ̃dɑ̃ sεz- ɑ̃ ʒə mə sɥi kɔ̃fje ɛ̃tɑ̃semɑ̃
  a twa mεʁə, dɑ̃ ta ʁiʃə edykasjɔ̃ də filozɔfə
  e ʒε tʁuve pʁe də twa, bjɛ̃ œʁøzəmɑ̃
  tus lε ʁekɔ̃fɔʁ, də mɔmɑ̃ dapɔstʁɔfə
  kɑ̃t- ivʁə də plœʁ, ta pɑ̃se mə kalinε pɔlime
  mεʁə ty a fεʁme, tʁo to lə livʁə də ta saʒə vi
  e ma ʁεzɔ̃ sə sɑ̃, sələ a sɔ̃ dəvəniʁ
  εllə vudʁε ekuʁte, mɔ̃ vwajaʒə də syʁvi
  mε ʒə tɑ̃tɑ̃ mə diʁə : ty dwa paʁkuʁiʁ
  lε ʃəmɛ̃ də ta pɑ̃se kɔmə amə afʁɑ̃ʃi
  nə mə lεsə pa səl, e kɔ̃tinɥ də mapaʁtəniʁ
  puʁ mɔ̃ dəvəniʁ, ɑ̃ la fɔʁsə də mə təniʁ a sεtə sεʁtitydə
  kɑ̃t- absɑ̃ nu ʁεstəʁɔ̃, ɑ̃sɑ̃blə sɑ̃ sufʁiʁ
  nu puʁʁɔ̃ nuz- asɔsje sɑ̃ fɛ̃ a tɔ̃n- εɡzaktitydə
  mɔ̃ vwajaʒə nə saʁεtəʁa pa la, il iʁa a sɔ̃ ʒuʁ sə peʁiʁ.
  k
 • Syllabes Phonétique : Ô Douce Mère ! A Demain

  o=du=sə=mε=ʁə=a=də=mɛ̃ 8
  o=mεʁə=ty=a=fεʁ=me=la=pɔʁ=tə=də=tɔ̃=dεʁ=nje=ʒuʁ 14
  e=mwa=ʒə=tuʁ=nə=la=pa=ʒə=də=ta=ʁe=ve=ʁɑ̃=sə 14
  ʒə=ʁε=və=a=la=ly=mjεʁə=dy=sa=ɡa=sə=a=ba=ʒuʁ 14
  dɑ̃=lɔ̃=bʁə=də=tɔ̃=su=və=niʁ=ɑ̃=kʁe=a=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 14
  kɑ̃=ty=mɑ̃=və=lɔ=pε=də=mi=lə=ka=lɛ̃=da=muʁ 13
  ʒε=paʁ=ku=ʁy=tɔ̃=mɔ̃=də=paʁ=mɔ̃=nab=sɑ̃=sə 12
  mε=tεl=œ̃=su=laʁ=a=fa=me=ʒə=ma=bʁə=vε 12
  dy=vɛ̃=də=tε=zi=de=ze=tεʁ=nεl=lə=zɑ̃=tyʁ=by=lɑ̃sə 14
  dε=tʁə=sə=fis=tu=ʒuʁ=zɔm=ni=pʁe=zɑ̃=ki=fε=tε 13
  ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃=də=no=vi=o=bεl=lə=pɥi=sɑ̃=sə 13
  ʒε=lɔ̃=ʒe=ad=mi=ʁa=tif=ta=vi=ɑ̃=nwa=zo=mi=ɡʁa=tœʁ 15
  puʁ=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=ta=vwa=odə=la=dε=fɔ=li=ze=pʁu=vɑ̃tə 14
  nə=de=zi=ʁɑ̃=plys=tə=ʁə=tʁu=ve=pʁε=də=tɔ̃=la=bœʁ 14
  səl=ɥidə=mε=ʁə=su=sjø=zə=dy=fis=za=la=məɛ̃=su=sjɑ̃tə 14
  dɔ̃=εllə=vu=lε=e=kuʁ=te=lə=va=ɡa=bɔ̃=daʒə=dε=pœʁ 14
  pɑ̃=dɑ̃=sε=zɑ̃=ʒə=mə=sɥi=kɔ̃=fj=e=ɛ̃=tɑ̃=se=mɑ̃ 14
  a=twa=mεʁə=dɑ̃=ta=ʁi=ʃəe=dy=ka=sjɔ̃=də=fi=lo=zɔfə 14
  e=ʒε=tʁu=ve=pʁe=də=twa=bj=ɛ̃=œ=ʁø=zə=mɑ̃ 13
  tus=lε=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=də=mɔ=mɑ̃=da=pɔs=tʁɔ=fə 12
  kɑ̃=tivʁə=də=plœʁ=ta=pɑ̃=se=mə=ka=li=nε=pɔ=li=me 14
  mεʁə=ty=a=fεʁ=me=tʁo=to=lə=li=vʁə=də=ta=sa=ʒə=vi 15
  e=ma=ʁε=zɔ̃=sə=sɑ̃=sə=lə=a=sɔ̃=də=və=niʁ 13
  εl=lə=vu=dʁε=e=kuʁ=te=mɔ̃=vwa=ja=ʒə=də=syʁ=vi 14
  mε=ʒə=tɑ̃=tɑ̃=mə=di=ʁə=ty=dwa=paʁ=ku=ʁiʁ 12
  lε=ʃə=mɛ̃=də=ta=pɑ̃=se=kɔ=mə=a=mə=a=fʁɑ̃=ʃi 14
  nə=mə=lε=sə=pa=səl=e=kɔ̃=tinɥ=də=ma=paʁ=tə=niʁ 14
  puʁ=mɔ̃də=və=niʁ=ɑ̃=la=fɔʁ=sə=də=mə=tə=niʁ=a=sε=tə=sεʁ=ti=tydə 18
  kɑ̃=tab=sɑ̃=nu=ʁεs=tə=ʁɔ̃=ɑ̃=sɑ̃=blə=sɑ̃=su=fʁiʁ 13
  nu=puʁ=ʁɔ̃=nu=za=sɔ=sje=sɑ̃=fɛ̃=a=tɔ̃=nεɡ=zak=ti=tydə 15
  mɔ̃=vwa=jaʒə=nə=sa=ʁε=tə=ʁa=pa=la=il=i=ʁa=a=sɔ̃=ʒuʁ=sə=pe=ʁiʁ 19
  k 1

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 24/06/2011 11:26

L'écrit contient 278 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0