Poème-France.com

Poeme : O Toi PoésieO Toi Poésie

Toi la gracieuse qui est tu poésie ?
Charpente développée de ma gaie pensée
Voilà agiles, mes bons desseins définis
Pour en ma liberté te structurer aisée

Tes strophes liantes, contention de ma rime
Soutiennent la flamme de mes sensitifs vers
Que j’assemble un à un à ta haute cime
Libre ou en quatrain sans l’ombre d’un devers

Je respecte règle de bonne écriture
Meilleure plume pour ton mirifique toit
Aux volutes sensibles du e muet roi

Le montage précis se traduit sous la forme
De prolifiques parallélismes phoniques
Pour t’orner noble d’une métaphore poétique
☼₣€
Modepoete

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa la ɡʁasjøzə ki ε ty pɔezi ?
ʃaʁpɑ̃tə devəlɔpe də ma ɡε pɑ̃se
vwala aʒilə, mε bɔ̃ desɛ̃ defini
puʁ ɑ̃ ma libεʁte tə stʁyktyʁe εze

tε stʁɔfə ljɑ̃tə, kɔ̃tɑ̃sjɔ̃ də ma ʁimə
sutjεne la flamə də mε sɑ̃sitif vεʁ
kə ʒasɑ̃blə œ̃n- a œ̃n- a ta-otə simə
libʁə u ɑ̃ katʁɛ̃ sɑ̃ lɔ̃bʁə dœ̃ dəve

ʒə ʁεspεktə ʁεɡlə də bɔnə ekʁityʁə
mεjəʁə plymə puʁ tɔ̃ miʁifikə twa
o vɔlytə sɑ̃siblə dy ə mɥε ʁwa

lə mɔ̃taʒə pʁesi sə tʁadɥi su la fɔʁmə
də pʁɔlifik paʁalelismə fɔnik
puʁ tɔʁne nɔblə dynə metafɔʁə pɔetikə