Poeme : O Toi Poésie

O Toi Poésie

Toi la gracieuse qui est tu poésie ?
Charpente développée de ma gaie pensée
Voilà agiles, mes bons desseins définis
Pour en ma liberté te structurer aisée

Tes strophes liantes, contention de ma rime
Soutiennent la flamme de mes sensitifs vers
Que j’assemble un à un à ta haute cime
Libre ou en quatrain sans l’ombre d’un devers

Je respecte règle de bonne écriture
Meilleure plume pour ton mirifique toit
Aux volutes sensibles du e muet roi

Le montage précis se traduit sous la forme
De prolifiques parallélismes phoniques
Pour t’orner noble d’une métaphore poétique
☼₣€

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: O Toi Poésie

  toi=la=gra=cieu=se=qui=est=tu=po=é=sie 11
  char=pen=te=dé=ve=lop=pée=de=ma=gaie=pen=sée 12
  voi=là=a=gi=les=mes=bons=des=seins=dé=fi=nis 12
  pour=en=ma=li=ber=té=te=struc=tu=rer=ai=sée 12

  tes=stro=phes=lian=tes=con=ten=ti=on=de=ma=rime 12
  sou=tien=nent=la=flam=me=de=mes=sen=si=tifs=vers 12
  que=jas=sem=ble=un=à=un=à=ta=hau=te=cime 12
  li=bre=ou=en=qua=train=sans=lom=bre=dun=de=vers 12

  je=res=pec=te=rè=gle=de=bon=ne=é=cri=ture 12
  meil=leu=re=plu=me=pour=ton=mi=ri=fi=que=toit 12
  aux=vo=lu=tes=sen=si=bles=du=e=muet=roi 11

  le=mon=ta=ge=pré=cis=se=tra=duit=sous=la=forme 12
  de=pro=li=fi=ques=pa=ral=lé=lis=mes=pho=niques 12
  pour=tor=ner=no=ble=dune=mé=ta=pho=re=poé=tique 12
  ☼₣€ 1
 • Phonétique : O Toi Poésie

  twa la ɡʁasjøzə ki ε ty pɔezi ?
  ʃaʁpɑ̃tə devəlɔpe də ma ɡε pɑ̃se
  vwala aʒilə, mε bɔ̃ desɛ̃ defini
  puʁ ɑ̃ ma libεʁte tə stʁyktyʁe εze

  tε stʁɔfə ljɑ̃tə, kɔ̃tɑ̃sjɔ̃ də ma ʁimə
  sutjεne la flamə də mε sɑ̃sitif vεʁ
  kə ʒasɑ̃blə œ̃n- a œ̃n- a ta-otə simə
  libʁə u ɑ̃ katʁɛ̃ sɑ̃ lɔ̃bʁə dœ̃ dəve

  ʒə ʁεspεktə ʁεɡlə də bɔnə ekʁityʁə
  mεjəʁə plymə puʁ tɔ̃ miʁifikə twa
  o vɔlytə sɑ̃siblə dy ə mɥε ʁwa

  lə mɔ̃taʒə pʁesi sə tʁadɥi su la fɔʁmə
  də pʁɔlifik paʁalelismə fɔnik
  puʁ tɔʁne nɔblə dynə metafɔʁə pɔetikə
 • Syllabes Phonétique : O Toi Poésie

  twa=la=ɡʁa=sj=ø=zə=ki=ε=ty=pɔ=e=zi 12
  ʃaʁ=pɑ̃=tə=de=və=lɔ=pe=də=ma=ɡε=pɑ̃=se 12
  vwa=la=a=ʒi=lə=mε=bɔ̃=de=sɛ̃=de=fi=ni 12
  puʁ=ɑ̃=ma=li=bεʁ=te=tə=stʁyk=ty=ʁe=ε=ze 12

  tε=stʁɔ=fə=ljɑ̃=tə=kɔ̃=tɑ̃=sjɔ̃=də=ma=ʁi=mə 12
  su=tjε=ne=la=fla=mə=də=mε=sɑ̃=si=tif=vεʁ 12
  kə=ʒa=sɑ̃=blə=œ̃=na=œ̃=na=ta-o=tə=simə 12
  li=bʁə=u=ɑ̃=ka=tʁɛ̃=sɑ̃=lɔ̃=bʁə=dœ̃=də=ve 12

  ʒə=ʁεs=pεk=tə=ʁε=ɡlə=də=bɔ=nə=e=kʁi=tyʁə 12
  mε=jə=ʁə=ply=mə=puʁ=tɔ̃=mi=ʁi=fi=kə=twa 12
  o=vɔ=ly=tə=sɑ̃=si=blə=dy=ə=mɥε=ʁwa 11

  lə=mɔ̃=ta=ʒə=pʁe=si=sə=tʁad=ɥi=su=la=fɔʁmə 12
  də=pʁɔ=li=fik=pa=ʁa=le=lis=mə=fɔ=nik 11
  puʁ=tɔʁ=ne=nɔblə=dy=nə=me=ta=fɔ=ʁə=pɔ=e=tikə 13

Récompense

1
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/09/2012 12:32Glaze

Un poeme tout simplement magnifique 😉
Amitié
Glaze