Poème-France.com

Poeme : Jt’Aime Mon Bébé D’AmourJt’Aime Mon Bébé D’Amour

J’étais seule au monde quand j’ai croisé ton chemin.
Tel un soleil dans la nuit tu as illuminé ma vie.
Et au premier instant où tu as pris ma main,
Tout mon être et tout mon amour tu as conquis…

Quand je suis avec toi,
Quand je pense à toi,
Ma vie devient plus belle…
Malgré mes problèmes,
Je souris quand même
Dès que je croise tes prunelles.

Par tes baisers et tes caresses,
Par ta passion et ta tendresse,
Tu as ensorcelé mon cœur…
Tu as effacé mes souffrances
Et rallumé en moi la foi et l’espérance
A la vie et au bonheur !

Elles disent que le Prince charmant
N’existe que dans les romans.
Quand je te vois, je n’en crois rien !
Je suis heureuse et comblée
D’avoir la chance de t’aimer
Et de partager ton chemin…
Tinamour19

PostScriptum

je t’aime vraiment mon amour


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒetε sələ o mɔ̃də kɑ̃ ʒε kʁwaze tɔ̃ ʃəmɛ̃.
tεl œ̃ sɔlεj dɑ̃ la nɥi ty a ilymine ma vi.
e o pʁəmje ɛ̃stɑ̃ u ty a pʁi ma mɛ̃,
tu mɔ̃n- εtʁə e tu mɔ̃n- amuʁ ty a kɔ̃ki…

kɑ̃ ʒə sɥiz- avεk twa,
kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa,
ma vi dəvjɛ̃ plys bεllə…
malɡʁe mε pʁɔblεmə,
ʒə suʁi kɑ̃ mεmə
dε kə ʒə kʁwazə tε pʁynεllə.

paʁ tε bεzez- e tε kaʁesə,
paʁ ta pasjɔ̃ e ta tɑ̃dʁεsə,
ty a ɑ̃sɔʁsəle mɔ̃ kœʁ…
ty a efase mε sufʁɑ̃sə
e ʁalyme ɑ̃ mwa la fwa e lεspeʁɑ̃sə
a la vi e o bɔnœʁ !

εllə dize kə lə pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃
nεɡzistə kə dɑ̃ lε ʁɔmɑ̃.
kɑ̃ ʒə tə vwa, ʒə nɑ̃ kʁwa ʁjɛ̃ !
ʒə sɥiz- œʁøzə e kɔ̃ble
davwaʁ la ʃɑ̃sə də tεme
e də paʁtaʒe tɔ̃ ʃəmɛ̃…