Poème-France.com

Poeme : Le Temps Et L’AmourLe Temps Et L’Amour

Une journée sans toi
Ca ne va pas
Une heure sans toi
Non toujours pas…
Une minute sans toi
En aucun droit !
Une seconde sans penser a toi
Ca n’existe pas

Le temps m’importe peu quand je suis avec toi
Car je suis bien dans tes bras
Le seul regret que j’ai
C’est d’avoir mis tant de temps pour aller te parler

Que je sois avec toi maintenant
Je ne ferai plus attention au temps
Je t’aime et je t’aimerai
Et cela pour l’éternité
Tit£-@udr£Y

PostScriptum

C’est pas de moi


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə ʒuʁne sɑ̃ twa
ka nə va pa
ynə œʁ sɑ̃ twa
nɔ̃ tuʒuʁ pa…
ynə minytə sɑ̃ twa
ɑ̃n- okœ̃ dʁwa !
ynə səɡɔ̃də sɑ̃ pɑ̃se a twa
ka nεɡzistə pa

lə tɑ̃ mɛ̃pɔʁtə pø kɑ̃ ʒə sɥiz- avεk twa
kaʁ ʒə sɥi bjɛ̃ dɑ̃ tε bʁa
lə səl ʁəɡʁε kə ʒε
sε davwaʁ mi tɑ̃ də tɑ̃ puʁ ale tə paʁle

kə ʒə swaz- avεk twa mɛ̃tənɑ̃
ʒə nə fəʁε plysz- atɑ̃sjɔ̃ o tɑ̃
ʒə tεmə e ʒə tεməʁε
e səla puʁ letεʁnite