Poème-France.com

Poeme : ! On Va S’En Sortir !! On Va S’En Sortir !

S’il te plaît aidez-moi
Ne me laissez pas comme sa
Car sans toi
Je ne vis pas

Je comprends pourquoi tu veux tout quitter
Cettte fille t’a vraiment aimé
Mais elle a préférer te lâcher
Elle voulait simplement voir son soleil briller

Pleur si tu veux pleurer
Écroule-toi si tu veux t’écrouler
Éloigne-toi si tu veux t’éloigner
Mais ta pas le droit de tout laisser

Elle t’a fait souffrir
Tu voulais seulement mourir
Mais évite d’espérer de la voir revenir
Pour l’éternité, de tes yeux, elle a décidé de fuir

On va partir là-bas
Je vais te prendre dans mes bras
Je te laisserai pas comme sa
On se protègera
Je sais qu’elle a détruit une partie de ton cœur
Mais crois-moi on retrouvera le bonheur
Mais promets-moi de rester ici
Car sans toi, mon meilleur ami
Ma vie est fini ! ! !

Tu va t’en sortir M-C, on né tous la pour toi ! ! ! !
Tit£-@udr£Y

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sil tə plε εde mwa
nə mə lεse pa kɔmə sa
kaʁ sɑ̃ twa
ʒə nə vis pa

ʒə kɔ̃pʁɑ̃ puʁkwa ty vø tu kite
sə te te te ə fijə ta vʁεmɑ̃ εme
mεz- εllə a pʁefeʁe tə laʃe
εllə vulε sɛ̃pləmɑ̃ vwaʁ sɔ̃ sɔlεj bʁije

plœʁ si ty vø pləʁe
ekʁulə twa si ty vø tekʁule
elwaɲə twa si ty vø telwaɲe
mε ta pa lə dʁwa də tu lεse

εllə ta fε sufʁiʁ
ty vulε sələmɑ̃ muʁiʁ
mεz- evitə dεspeʁe də la vwaʁ ʁəvəniʁ
puʁ letεʁnite, də tεz- iø, εllə a deside də fɥiʁ

ɔ̃ va paʁtiʁ la ba
ʒə vε tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa
ʒə tə lεsəʁε pa kɔmə sa
ɔ̃ sə pʁɔtεʒəʁa
ʒə sε kεllə a detʁɥi ynə paʁti də tɔ̃ kœʁ
mε kʁwa mwa ɔ̃ ʁətʁuvəʁa lə bɔnœʁ
mε pʁɔmε mwa də ʁεste isi
kaʁ sɑ̃ twa, mɔ̃ mεjœʁ ami
ma vi ε fini ! ! !

ty va tɑ̃ sɔʁtiʁ εm se, ɔ̃ ne tus la puʁ twa ! ! !