Poème-France.com

Poeme : Ch’Taime Fow Ma Pitoune ! ! ! !Ch’Taime Fow Ma Pitoune ! ! ! !

Toutes les deux, on avait des projets
Partir loin, on se le disait
Pour ne pas faire attention
Aux permissions
Mais, tu es partit
On t’a éloigné
Pour aller t’enfermer
Jusqu’à tes 18 ans
Et sa c’est ds 4 ans
C’est vraiment ds longtemps
Pour aller t’enfermer
Ou seulement, il est écrit le mot entrer
De désespoir, je suis emparé
J’aimerais tellement te revoir à mes côtés
Mais ma joie, il me l’ont arraché
Et comme depuis longtemps, je ne peux pas plus respirer
Tellement de conneries ont n’a faite ensemble
Des conneries inimaginable
Qui resteront, à jamais, inoubliable
4 ans sans toi
Je vais perdre mon temps
De très bons instants
On n’a passé, toi et moi
L’alcool et drogue
Pour s’amuser
Mais aussi le doute de se retrouver à la morgue
Pour tout oublier
Pour ne plus ressentir nos soucis
Pour ne plus se rendre compte qu’on vit
C’est certain, tu me manquera
Et dans mes yeux, tu lira
Que jamais, je vais t’oublier
Tu seras toujorus dans mes pensées
Sache que si je ne suis plus là lorsque tu vas revenir
C’est que j’en pouvais plus de souffrir
Et qu’un jour ou l’autre, on va se revoir, sourir et rir
Vivre et ne plus revenir

Ma pitchounette, ch’t’oublirai jamais, cht’aime fow ! ! ! (vicky)
Tit£-@udr£Y

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tutə lε dø, ɔ̃n- avε dε pʁɔʒε
paʁtiʁ lwɛ̃, ɔ̃ sə lə dizε
puʁ nə pa fεʁə atɑ̃sjɔ̃
o pεʁmisjɔ̃
mε, ty ε paʁti
ɔ̃ ta elwaɲe
puʁ ale tɑ̃fεʁme
ʒyska tε diz- ɥit ɑ̃
e sa sε de εs katʁə ɑ̃
sε vʁεmɑ̃ de εs lɔ̃tɑ̃
puʁ ale tɑ̃fεʁme
u sələmɑ̃, il εt- ekʁi lə mo ɑ̃tʁe
də dezεspwaʁ, ʒə sɥiz- ɑ̃paʁe
ʒεməʁε tεllmɑ̃ tə ʁəvwaʁ a mε kote
mε ma ʒwa, il mə lɔ̃ aʁaʃe
e kɔmə dəpɥi lɔ̃tɑ̃, ʒə nə pø pa plys ʁεspiʁe
tεllmɑ̃ də kɔnəʁiz- ɔ̃ na fεtə ɑ̃sɑ̃blə
dε kɔnəʁiz- inimaʒinablə
ki ʁεstəʁɔ̃, a ʒamε, inubljablə
katʁə ɑ̃ sɑ̃ twa
ʒə vε pεʁdʁə mɔ̃ tɑ̃
də tʁε bɔ̃z- ɛ̃stɑ̃
ɔ̃ na pase, twa e mwa
lalkɔl e dʁɔɡ
puʁ samyze
mεz- osi lə dutə də sə ʁətʁuve a la mɔʁɡ
puʁ tut- ublje
puʁ nə plys ʁəsɑ̃tiʁ no susi
puʁ nə plys sə ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə kɔ̃ vit
sε sεʁtɛ̃, ty mə mɑ̃kəʁa
e dɑ̃ mεz- iø, ty liʁa
kə ʒamε, ʒə vε tublje
ty səʁa tuʒɔʁys dɑ̃ mε pɑ̃se
saʃə kə si ʒə nə sɥi plys la lɔʁskə ty va ʁəvəniʁ
sε kə ʒɑ̃ puvε plys də sufʁiʁ
e kœ̃ ʒuʁ u lotʁə, ɔ̃ va sə ʁəvwaʁ, suʁiʁ e ʁiʁ
vivʁə e nə plys ʁəvəniʁ

ma pitʃunεtə, ʃtubliʁε ʒamε, ktεmə fɔw ! ! ! (viki)