Poème-France.com

Poeme : MerciMerci

Merci a toute la clik qui sont la pour moi
Pour me prendre dans leurs bras
Quand vraiment, plus rien ne va
Mais sachez, que la douleur reste en moi

Merci pour lires dans mes yeux ce que je ne suis pas capable de dire
Merci d’essayer de me faire rire
Merci de me réconforter
Merci de me conssoler

Merci de votre confiance
Merci de votre présence
Merci d’essayer de me faire oublier
Merci d’essayer de me faire croire que tout ceci va s’arranger
Merci de votre amitié
Merci tout simplement d’être là
D’être comme sa
Tout le temps la pour moi
À essayer de faire passer le temps ! ! !
Tit£-@udr£Y

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mεʁsi a tutə la klik ki sɔ̃ la puʁ mwa
puʁ mə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ lœʁ bʁa
kɑ̃ vʁεmɑ̃, plys ʁjɛ̃ nə va
mε saʃe, kə la dulœʁ ʁεstə ɑ̃ mwa

mεʁsi puʁ liʁə dɑ̃ mεz- iø sə kə ʒə nə sɥi pa kapablə də diʁə
mεʁsi desεje də mə fεʁə ʁiʁə
mεʁsi də mə ʁekɔ̃fɔʁte
mεʁsi də mə kɔ̃sɔle

mεʁsi də vɔtʁə kɔ̃fjɑ̃sə
mεʁsi də vɔtʁə pʁezɑ̃sə
mεʁsi desεje də mə fεʁə ublje
mεʁsi desεje də mə fεʁə kʁwaʁə kə tu səsi va saʁɑ̃ʒe
mεʁsi də vɔtʁə amitje
mεʁsi tu sɛ̃pləmɑ̃ dεtʁə la
dεtʁə kɔmə sa
tu lə tɑ̃ la puʁ mwa
a esεje də fεʁə pase lə tɑ̃ ! ! !