Poème-France.com

Poeme : On Se Quitte = (On Se Quitte = (

J’ai peur de l’avenir
Peur de s’k’il va m’arriver
Une fois que tu m’auras quitter
J’ai peur de vouloir mourir

Mon futur était avec toi
Moi sans toi, sa ne marche pas
Tu m’as sauver
Ch’suis sur que t’attendais que j’aille mieux pour me lâcher

Avec tout ski t’arrive je comprends pas
Pkoi tu ne veux pas que je te prenne ds mes bras
Et qu’èa mon tour je te dise ’’ tout ira bien’’
Mais tu sais on ne trouvera jamais le moyen

Alors c’est ici que je te dis
Que je suis parti
Tu mA’s perdu
Je suis jamais revenu

Part manque de confiance
Je te quitte
Part manque de présence
Tu me quitte

Tu me manquera, c’est clair
Mais faut que je retrouve mon air
Je t’aime pour toujours
J’espère qu’on se retrouvera mon amour ! ! !
Tit£-@udr£Y

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε pœʁ də lavəniʁ
pœʁ də skil va maʁive
ynə fwa kə ty moʁa kite
ʒε pœʁ də vulwaʁ muʁiʁ

mɔ̃ fytyʁ etε avεk twa
mwa sɑ̃ twa, sa nə maʁʃə pa
ty ma sove
ʃsɥi syʁ kə tatɑ̃dε kə ʒajə mjø puʁ mə laʃe

avεk tu ski taʁivə ʒə kɔ̃pʁɑ̃ pa
pkwa ty nə vø pa kə ʒə tə pʁεnə de εs mε bʁa
e kεa mɔ̃ tuʁ ʒə tə dizətut- iʁa bjən
mε ty sεz- ɔ̃ nə tʁuvəʁa ʒamε lə mwajɛ̃

alɔʁ sεt- isi kə ʒə tə di
kə ʒə sɥi paʁti
ty maεs pεʁdy
ʒə sɥi ʒamε ʁəvəny

paʁ mɑ̃kə də kɔ̃fjɑ̃sə
ʒə tə kitə
paʁ mɑ̃kə də pʁezɑ̃sə
ty mə kitə

ty mə mɑ̃kəʁa, sε klεʁ
mε fo kə ʒə ʁətʁuvə mɔ̃n- εʁ
ʒə tεmə puʁ tuʒuʁ
ʒεspεʁə kɔ̃ sə ʁətʁuvəʁa mɔ̃n- amuʁ ! ! !