Poème-France.com

Poeme : Ma Vie !Ma Vie !

Je suis écœuré de vivre dans le silence
J’ai encore besoin de ta présence
Peux-tu me parler ?
Ou simplement m’écouter ?
Je suis plus capable d’entendre tes « je t’aime encore »
Montre moi que c’est la vérité
Peut-être que j’aurai des remords
Mais moi je saurai t’écouter

J’ai tellement mal
De m’avoir donner à toi
Je me sents tellement salle
J’ai l’impression que c’est gravé en moi

J’ai plus le temps
De penser à toi
Laisse-moi
Avec mes tracas

Ma vie n’est que sali
Par le monde qui, petit à petit, ma détruit
Par les personnes qui sont parti
Ma vie n’est qu’un gachis
Tit£-@udr£Y

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥiz- ekeyʁe də vivʁə dɑ̃ lə silɑ̃sə
ʒε ɑ̃kɔʁə bəzwɛ̃ də ta pʁezɑ̃sə
pø ty mə paʁle ?
u sɛ̃pləmɑ̃ mekute ?
ʒə sɥi plys kapablə dɑ̃tɑ̃dʁə təs « ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə »
mɔ̃tʁə mwa kə sε la veʁite
pø tεtʁə kə ʒoʁε dε ʁəmɔʁd
mε mwa ʒə soʁε tekute

ʒε tεllmɑ̃ mal
də mavwaʁ dɔne a twa
ʒə mə sɑ̃ tεllmɑ̃ salə
ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə sε ɡʁave ɑ̃ mwa

ʒε plys lə tɑ̃
də pɑ̃se a twa
lεsə mwa
avεk mε tʁaka

ma vi nε kə sali
paʁ lə mɔ̃də ki, pəti a pəti, ma detʁɥi
paʁ lε pεʁsɔnə ki sɔ̃ paʁti
ma vi nε kœ̃ ɡaʃi