Poème-France.com

Poeme : Malgré



Malgré

Malgré tout ce qui c’est passé
Malgré tout le temps qu’on n’a pas arrêter de s’engueuler
Jamais je ne cesserai de t’aimer
Toujours dans mon cœur tu sera placé

Malgré ton envie de me quitter
Malgré que j’ai pas les mots pour te dire de rester
Jamais je ne t’oublirai
Toujours tu seras dans mes pensées

Malgré que tu es le premier à en avoir parlé
Malgré que c’est la dernière heure avant la fin
Jamais je vais le nier, ce bout de chemin passer à s’aimer
Toujours tu auras le droit de partir loin

Malgré que j’aurais aimé que ce jour n’arrive pas
Malgré que dans tes yeux jamais plus je lira
Jamais réellement tu partira
Toujours tu sera en moi

Malgré que plus jamais je ne te parlerai
Malgré qui a une autre fille qui deviendra ton bébé
Jamais personne viendra te remplacer
Toujours sur mon cœur ton nom sera gravé
Tit£-@udr£Y

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

malɡʁe tu sə ki sε pase
malɡʁe tu lə tɑ̃ kɔ̃ na pa aʁεte də sɑ̃ɡəle
ʒamε ʒə nə sesəʁε də tεme
tuʒuʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ty səʁa plase

malɡʁe tɔ̃n- ɑ̃vi də mə kite
malɡʁe kə ʒε pa lε mo puʁ tə diʁə də ʁεste
ʒamε ʒə nə tubliʁε
tuʒuʁ ty səʁa dɑ̃ mε pɑ̃se

malɡʁe kə ty ε lə pʁəmje a ɑ̃n- avwaʁ paʁle
malɡʁe kə sε la dεʁnjεʁə œʁ avɑ̃ la fɛ̃
ʒamε ʒə vε lə nje, sə bu də ʃəmɛ̃ pase a sεme
tuʒuʁ ty oʁa lə dʁwa də paʁtiʁ lwɛ̃

malɡʁe kə ʒoʁεz- εme kə sə ʒuʁ naʁivə pa
malɡʁe kə dɑ̃ tεz- iø ʒamε plys ʒə liʁa
ʒamε ʁeεllmɑ̃ ty paʁtiʁa
tuʒuʁ ty səʁa ɑ̃ mwa

malɡʁe kə plys ʒamε ʒə nə tə paʁləʁε
malɡʁe ki a ynə otʁə fijə ki dəvjɛ̃dʁa tɔ̃ bebe
ʒamε pεʁsɔnə vjɛ̃dʁa tə ʁɑ̃plase
tuʒuʁ syʁ mɔ̃ kœʁ tɔ̃ nɔ̃ səʁa ɡʁave