Poème-France.com

Poeme : Incapable…Incapable…

Incapable de dire ce que je ressents
Incapable de comprendre ce qui se passe en moi
Incapable de mettre des mots sur mes sentiments
Incapable d’arrêter de penser à ça…

L’histoire est dure à capter
Même pour moi, c’est compliké
Mais c’est la réalité
Cela n’a pas été facile d’écouter sans chialer

Incapable d’arrêter de pleurer
Incapable d’aller sur sa tombe
Incapable d’arrêter de me geler, de délirer
Incapable d’entendre parler le monde

Encore une fois, un ami
Qui est parti
2 copains en 1 an
Mais qu’Est-ce qui se passe dans le temps présent ?

Un autre qui s’est suicidé
Une autre tentative qui a fonctionner
Qu’Est-ce qui est en trein d’arriver ?
J’ai une envie irrésistible de me droguer
Pour laisser de côté
Tous mes soucis
De ma triste vie
J’aimerais m’en aller
Pour ne plus rien ressentir
Pour ne plus souffrir
Pour qu’enfin, en paix, je puisse mourir…
Tit£-@udr£Y

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɛ̃kapablə də diʁə sə kə ʒə ʁəsɑ̃
ɛ̃kapablə də kɔ̃pʁɑ̃dʁə sə ki sə pasə ɑ̃ mwa
ɛ̃kapablə də mεtʁə dε mo syʁ mε sɑ̃timɑ̃
ɛ̃kapablə daʁεte də pɑ̃se a sa…

listwaʁə ε dyʁə a kapte
mεmə puʁ mwa, sε kɔ̃plike
mε sε la ʁealite
səla na pa ete fasilə dekute sɑ̃ ʃjale

ɛ̃kapablə daʁεte də pləʁe
ɛ̃kapablə dale syʁ sa tɔ̃bə
ɛ̃kapablə daʁεte də mə ʒəle, də deliʁe
ɛ̃kapablə dɑ̃tɑ̃dʁə paʁle lə mɔ̃də

ɑ̃kɔʁə ynə fwa, œ̃n- ami
ki ε paʁti
dø kɔpɛ̃z- ɑ̃n- œ̃n- ɑ̃
mε kε sə ki sə pasə dɑ̃ lə tɑ̃ pʁezɑ̃ ?

œ̃n- otʁə ki sε sɥiside
ynə otʁə tɑ̃tativə ki a fɔ̃ksjɔne
kε sə ki εt- ɑ̃ tʁɛ̃ daʁive ?
ʒε ynə ɑ̃vi iʁezistiblə də mə dʁɔɡe
puʁ lεse də kote
tus mε susi
də ma tʁistə vi
ʒεməʁε mɑ̃n- ale
puʁ nə plys ʁjɛ̃ ʁəsɑ̃tiʁ
puʁ nə plys sufʁiʁ
puʁ kɑ̃fɛ̃, ɑ̃ pε, ʒə pɥisə muʁiʁ…