Poème-France.com

Poeme : Se Laisser…Se Laisser…

On ne peut pas se quitter
Je t’aime trop pour te laisser
Juste a y penser
Les larmes coulent déjà
Pkoi tout arrêter
Quand on dit s’aimer ?

Je n’y comprends vraiment rien
Je sais que sa ne va plus bien
Malgré nos petits soucis
Je ne veux pas te laisser t’enfuir de ma vie

Tu m’As dit que tout allait s’arranger
Mais sa n’a rien changé
Moi je t’aime autant
Même si présentement
Tu me fais pleurer énormément

Tu n’es jamais là
Quand j’ai le plus besoin de toi
Tu le sais que j’ai rien à me reproché
Tu sais que je l’ai pas mérité

Mais je t’aime trop
Ho oui, bien trop
Pour te chasser
De nmes pensée
Je veux qu’on reste ensemble pour des jours indéterminé ! ! !
Tit£-@udr£Y

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃ nə pø pa sə kite
ʒə tεmə tʁo puʁ tə lεse
ʒystə a i pɑ̃se
lε laʁmə- kule deʒa
pkwa tut- aʁεte
kɑ̃t- ɔ̃ di sεme ?

ʒə ni kɔ̃pʁɑ̃ vʁεmɑ̃ ʁjɛ̃
ʒə sε kə sa nə va plys bjɛ̃
malɡʁe no pəti susi
ʒə nə vø pa tə lεse tɑ̃fɥiʁ də ma vi

ty ma di kə tut- alε saʁɑ̃ʒe
mε sa na ʁjɛ̃ ʃɑ̃ʒe
mwa ʒə tεmə otɑ̃
mεmə si pʁezɑ̃təmɑ̃
ty mə fε pləʁe enɔʁmemɑ̃

ty nε ʒamε la
kɑ̃ ʒε lə plys bəzwɛ̃ də twa
ty lə sε kə ʒε ʁjɛ̃ a mə ʁəpʁoʃe
ty sε kə ʒə lε pa meʁite

mε ʒə tεmə tʁo
o ui, bjɛ̃ tʁo
puʁ tə ʃase
də nmə pɑ̃se
ʒə vø kɔ̃ ʁεstə ɑ̃sɑ̃blə puʁ dε ʒuʁz- ɛ̃detεʁmine ! ! !