Poème-France.com

Poeme : Jamais Été CapableJamais Été Capable

J’ai jamais été capable de m’imposer
Jamais été capable de te dire le fond de mes pensée…
J’avais trop peur de ce que t’allait penser
Pourquoi c’est toujours trop tard
Qu’on réalise nos erreurs…
J’ai fuis mes sentiments
Pour garder ske tavais pour moi
Mais si j’aurais su que c’est pas mes yeux qeu tu regardait…
Je t’aurais dit le fond de ma pensé…
Tu m’as tout fait traversé…
Sans jamais penser a moi…
Sans jamais t’appercevoir…
Que tes gestes… me blessais sans limite…
J’ai pas de force pour te le crier…
Jai seulement dal forc epour pleurer…
Jvoudrais tel lécrire…
Mais l’amour m’a enlevé mes mains…
Je suis inutile…
Je voudrais m’endormir…
Longtemps longtemps… pour oublier ce chatiment…
Tite Moia

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε ʒamεz- ete kapablə də mɛ̃poze
ʒamεz- ete kapablə də tə diʁə lə fɔ̃ də mε pɑ̃se…
ʒavε tʁo pœʁ də sə kə talε pɑ̃se
puʁkwa sε tuʒuʁ tʁo taʁ
kɔ̃ ʁealizə noz- eʁœʁ…
ʒε fɥi mε sɑ̃timɑ̃
puʁ ɡaʁde skə tavε puʁ mwa
mε si ʒoʁε sy kə sε pa mεz- iø kø ty ʁəɡaʁdε…
ʒə toʁε di lə fɔ̃ də ma pɑ̃se…
ty ma tu fε tʁavεʁse…
sɑ̃ ʒamε pɑ̃se a mwa…
sɑ̃ ʒamε tapεʁsəvwaʁ…
kə tε ʒεstə… mə blesε sɑ̃ limitə…
ʒε pa də fɔʁsə puʁ tə lə kʁje…
ʒε sələmɑ̃ dal fɔʁk əpuʁ pləʁe…
ʒvudʁε tεl lekʁiʁə…
mε lamuʁ ma ɑ̃ləve mε mɛ̃…
ʒə sɥiz- inytilə…
ʒə vudʁε mɑ̃dɔʁmiʁ…
lɔ̃tɑ̃ lɔ̃tɑ̃… puʁ ublje sə ʃatime…