Poème-France.com

Poeme : Je T’Aime EncoreJe T’Aime Encore

Sa me fais bizarre de savoir,
Que tu ne m’as pas oubliée
Et que tu veux me revoir.
Je suis désolée,
J’ai beaucoup changée,
Je ne te plairais pas.

Je ne pense pas,
Qu’entre nous une histoire commencera.
Depuis que je suis partie
J’ai souvent pensé à toi
J’ai peur à l’idée de te revoir,
J’ai peur de te décevoir.

7 ans c’est beaucoup,
Te revoir d’un coup,
J’aimerais beaucoup.
Mais j’ai peur,
Si peur de ne pas être à la hauteur
Car je t’aime encore
Tite Puce_18881

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sa mə fε bizaʁə də savwaʁ,
kə ty nə ma pa ublje
e kə ty vø mə ʁəvwaʁ.
ʒə sɥi dezɔle,
ʒε boku ʃɑ̃ʒe,
ʒə nə tə plεʁε pa.

ʒə nə pɑ̃sə pa,
kɑ̃tʁə nuz- ynə istwaʁə kɔmɑ̃səʁa.
dəpɥi kə ʒə sɥi paʁti
ʒε suvɑ̃ pɑ̃se a twa
ʒε pœʁ a lide də tə ʁəvwaʁ,
ʒε pœʁ də tə desəvwaʁ.

sεt ɑ̃ sε boku,
tə ʁəvwaʁ dœ̃ ku,
ʒεməʁε boku.
mε ʒε pœʁ,
si pœʁ də nə pa εtʁə a la-otœʁ
kaʁ ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə