Poème-France.com

Poeme : Enfin Heureuse Ma P’Tite KokinneEnfin Heureuse Ma P’Tite Kokinne

Je suis tellement contente pour toi mon amie
Tu es enfin avec l’homme de ta vie
Tu ne souffres plus
Le bonheur tu a enfin connu

La lumière du soleil aujourd’hui t’émerveille
Le bonheur t’as changer tu n’est plus pareil
Avant tu pleurais tu souffrait
Aujourd’hui tu sourie car la vie enfin te souri

Tu as assez pleuré
Tes larmes ont assez
Couler
C’était le temps que toi aussi as
Ton tour tu sois heureuse
Tu as été assez malheureuse

L’amour t’a ouvert ses bras
C’est a toi de guider tes pas

Peu être que ton cœur n’est pas tout affaits recoller
Mais peu a peu avec le temps les blessure graver vont
S’effacer…

Mais ton bonheur tu le mérite
Ta vie n’est plus vide
Car tu à un homme qui t’aime
Mais je vais le lui faire payer
S’il te fait de la peine

Mon amie je te souri
Tu est heureuse aujourd’hui car tu est
Avec l’homme de ta vie
Tite_Rose

PostScriptum

pour toi ma p’tite kokinne : D


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi tεllmɑ̃ kɔ̃tɑ̃tə puʁ twa mɔ̃n- ami
ty ε ɑ̃fɛ̃ avεk lɔmə də ta vi
ty nə sufʁə- plys
lə bɔnœʁ ty a ɑ̃fɛ̃ kɔny

la lymjεʁə dy sɔlεj oʒuʁdɥi temεʁvεjə
lə bɔnœʁ ta ʃɑ̃ʒe ty nε plys paʁεj
avɑ̃ ty pləʁε ty sufʁε
oʒuʁdɥi ty suʁi kaʁ la vi ɑ̃fɛ̃ tə suʁi

ty a ase pləʁe
tε laʁməz- ɔ̃ ase
kule
setε lə tɑ̃ kə twa osi a
tɔ̃ tuʁ ty swaz- œʁøzə
ty a ete ase maləʁøzə

lamuʁ ta uvεʁ sε bʁa
sεt- a twa də ɡide tε pa

pø εtʁə kə tɔ̃ kœʁ nε pa tut- afε ʁəkɔle
mε pø a pø avεk lə tɑ̃ lε blesyʁə ɡʁave vɔ̃
sefase…

mε tɔ̃ bɔnœʁ ty lə meʁitə
ta vi nε plys vidə
kaʁ ty a œ̃n- ɔmə ki tεmə
mε ʒə vε lə lɥi fεʁə pεje
sil tə fε də la pεnə

mɔ̃n- ami ʒə tə suʁi
ty ε œʁøzə oʒuʁdɥi kaʁ ty ε
avεk lɔmə də ta vi